Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

 

MAPA SOZOLOGICZNA

SKALA1:50 000

 

Mapa sozologiczna przedstawia stan środowiska przyrodniczego, przyczyny i skutki zmian zachodzących w tym środowisku oraz formy  i sposoby ochrony jego naturalnych wartości. Opracowanie to jest adresowane do instytucji i urzędów zajmujących się ochroną środowiska, planistów, jednostek naukowych oraz osób zainteresowanych stanem środowiska przyrodniczego.

Poziom szczegółowości treści mapy odpowiada skali 1:50 000, została  opracowana w układzie odniesienia „1992".

Posiada ona 70 warstw tematycznych przedstawionych jako grafika i baza opisowa w formie tabeli. Treść tematyczna została podzielona na grupy: formy ochrony środowiska przyrodniczego, degradacja środowiska przyrodniczego, przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego oraz formy rekultywacji środowiska przyrodniczego.

Podkład sytuacyjny stanowi rastrowa mapa topograficzna.

Uzupełnieniem treści mapy są komentarze naukowe wzbogacone tabelami, wykresami oraz rysunkami.

Baza danych sozologicznych jest źródłem informacji o stanie zanieczyszczenia, zagrożeń środowiska przyrodniczego, służy jako narzędzie do badania i diagnozowania jego stanu w aspekcie ilościowym, systematyzującym i prognostycznym.

 
 • formy  środowiska  przyrodniczego
 • formy środowiska przyrodniczego
 • degradacja komponentów środowiska przyrodniczego, w tym:
  • degradacja  komponentów  środowiska  przyrodniczego
  • degradacja  powierzchni terenu
  • degradacja  gleb
  • degradacja  lasów
  • degradacja  wód  powierzchniowych
  • degradacja  wód  podziemnych
  • degradacja  powietrza  atmosferycznego
 • inwestycje  szczególnie  szkodliwe  dla  środowiska  przyrodniczego
 • przeciwdziałanie  degradacji  środowiska  przyrodniczego
 • rekultywacja  środowiska  przyrodniczego

 

Formy udostępniania:

 • w postaci wektorowej,
 • w postaci rastrowej,
 • w postaci wydruku ploterowego,
 • mapa drukowana.
 

Fragment bazy mapy sozologicznej (wybrane warstwy).

Wybrane warstwy z mapy sozologicznej i mapy hydrograficznej.

 

Wybrane warstwy mapy sozologicznej: formy ochrony środowiska przyrodniczego: granice parków krajobrazowych wraz z otulinami, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, pomniki przyrody, lasy ochronne, grunty ochronne, łąki i pastwiska ochronne, grunty antropogeniczne obszarów zabudowanych, cieki, kanały, wody powierzchniowe.

Wybrane warstwy mapy sozologicznej: zrzuty ścieków i oczyszczalnie ścieków, emitory przemysłowe, punkty monitoringu,  ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych, parki krajobrazowe , zespoły przyrodniczo -krajobrazowe, pomniki przyrody; cieki, kanały, (wody powierzchniowe).

 

 

mapa przeglądowa w wersji do druku »

przykładowy arkusz »