Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

UWAGA

 1. Informujemy, że z dniem 12 lipca 2014 roku zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897), która uchyla art. 18 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne mówiący o udzielaniu zezwoleń na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny.
  Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy „Wnioski złożone na podstawie art. 18 ustawy zmienianej w art. 1 (ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne) w brzmieniu dotychczasowym, które nie zostały rozpatrzone przed dniem wejście w życie niniejszej ustawy, pozostają bez rozpatrzenia.".
  Ze względów proceduralnych wnioski, składane w trybie art. 18 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, od dnia 10 lipca pozostaną bez rozpatrzenia.
   
 2. W związku z wejściem w życie z dniem 12 lipca 2014 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897) i koniecznością dostosowania systemów i procedur do nowych zasad udostępniania zasobu wojewódzkiego, informujemy że w dniach 14-18 lipca 2014 roku Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu będzie przyjmował TYLKO zlecenia na udostępnienie zasobu, a ich realizacja nastąpi od dnia 21 lipca br. Wnioski można składać osobiście. Za utrudnienia przepraszamy!
   
 3. Uprzejmie informujemy, że od dnia 14 lipca 2014 roku WSTRZYMANE jest udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za pośrednictwem aplikacji SKLEP ON-LINE. Czasowe zawieszenie działania aplikacji podyktowane jest koniecznością dostosowania funkcjonalności programu do obowiązujących przepisów prawa (USTAWA z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rozporządzeń wykonawczych) w zakresie m.in. nowych procedur udostępniania materiałów zasobu oraz naliczania opłat.
   
 4. Jak już informowaliśmy z dniem 12 lipca 2014 roku zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897).  W związku ze zmianami w ustawie procedura udostępniania materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będzie następująca:

1. Złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych na druku zgodnym z rozporządzeniem.
2. Wystawienie przez WODGiK Dokumentu Obliczenia Opłaty.
3. Wniesienie przez Wnioskodawcę należnej opłaty.
4. Wydanie przez WODGiK  Wnioskodawcy materiałów zasobu wraz z licencją określającą zakres uprawnień Wnioskodawcy do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu.

W konsekwencji powyższych zmian od 12 lipca 2014 r. WODGiK Wrocław nie będzie wystawiał rachunków, nie będą też udzielane zezwolenia Marszałka na rozpowszechnianie materiałów z zasobu. Dotychczasową funkcję zezwoleń pełnić będą licencje.

Ortofotomapa i NMT BDOT Mapy tematyczne Rastry map topograficznych Mapa administracyjna Opracowania topograficzne Państwowy Rejestr Granic Zamówienia na mapy

Ortofotomapa i NMT

BDOT

Mapy tematyczne

Rastry map topograficznych

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

Państwowy Rejestr Granic

Zamówienia na mapy

Do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

 
1) Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

a) pozyskiwanie, ewidencjonowanie, i przechowywanie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b) zlecanie wykonania map topograficznych i kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa,
c) weryfikacja i przyjmowanie operatów do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
d) wykonywanie kopii bezpieczeństwa materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
e) wyłączanie materiałów zasobu z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
f) tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych o materiałach zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
g) przyjmowanie zgłoszeń prac kartograficznych,
h) utrzymywanie systemu teleinformatycznego „system PZGiK",
i) wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie gromadzenia,  przetwarzania i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,
j) planowanie działań związanych z utrzymaniem, aktualizacją i rozwojem zasobu oraz opracowywanie wszelkich informacji i sprawozdań w tym zakresie.
 

2) Udostępnianie materiałów i danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

a) przyjmowanie i ewidencjonowanie zamówień,
b) udostępnianie map i danych,
c) wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty,
d) wydawanie licencji określających zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystania materiałów udostępnianych z zasobu,
e) promowanie zasobu oraz udzielanie informacji o wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
f) prowadzenie punktu kasowego.


3) Tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej  tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 10 000- 1: 100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu oraz tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1: 10 000.


4) Realizacja zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, poprzez prowadzenie Geoportalu Dolnego Śląska, w tym:

a) planowanie i koordynowanie działań związanych z utrzymaniem i rozwojem Geoportalu,
b) integracja, przetwarzanie oraz prezentacja na Geoportalu Dolnego Śląska zbiorów danych przestrzennych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
c) tworzenie i utrzymywanie wspólnych elementów infrastruktury informacji przestrzennej w celu zapewnienia optymalnego dostępu do zbiorów danych i usług przestrzennych,
d) wprowadzanie rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonych w ramach zadań WODGiK,
e) administrowanie Geoportalem Dolnego Śląska.


5) Współpraca z Głównym Geodetą Kraju i Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, uczelniami wyższymi w zakresie realizowanych zadań.


6) Planowanie i sprawozdawczość budżetowa w zakresie wykonywanych zadań.