UWAGA

 1. Informujemy, że z dniem 12 lipca 2014 roku zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897), która uchyla art. 18 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne mówiący o udzielaniu zezwoleń na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny.
  Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy „Wnioski złożone na podstawie art. 18 ustawy zmienianej w art. 1 (ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne) w brzmieniu dotychczasowym, które nie zostały rozpatrzone przed dniem wejście w życie niniejszej ustawy, pozostają bez rozpatrzenia.".
  Ze względów proceduralnych wnioski, składane w trybie art. 18 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, od dnia 10 lipca pozostaną bez rozpatrzenia.
   
 2. W związku z wejściem w życie z dniem 12 lipca 2014 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897) i koniecznością dostosowania systemów i procedur do nowych zasad udostępniania zasobu wojewódzkiego, informujemy że w dniach 14-18 lipca 2014 roku Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu będzie przyjmował TYLKO zlecenia na udostępnienie zasobu, a ich realizacja nastąpi od dnia 21 lipca br. Wnioski można składać osobiście. Za utrudnienia przepraszamy!
   
 3. Uprzejmie informujemy, że od dnia 14 lipca 2014 roku WSTRZYMANE jest udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za pośrednictwem aplikacji SKLEP ON-LINE. Czasowe zawieszenie działania aplikacji podyktowane jest koniecznością dostosowania funkcjonalności programu do obowiązujących przepisów prawa (USTAWA z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rozporządzeń wykonawczych) w zakresie m.in. nowych procedur udostępniania materiałów zasobu oraz naliczania opłat.
   
 4. Jak już informowaliśmy z dniem 12 lipca 2014 roku zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897).  W związku ze zmianami w ustawie procedura udostępniania materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będzie następująca:

1. Złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych na druku zgodnym z rozporządzeniem.
2. Wystawienie przez WODGiK Dokumentu Obliczenia Opłaty.
3. Wniesienie przez Wnioskodawcę należnej opłaty.
4. Wydanie przez WODGiK  Wnioskodawcy materiałów zasobu wraz z licencją określającą zakres uprawnień Wnioskodawcy do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu.

W konsekwencji powyższych zmian od 12 lipca 2014 r. WODGiK Wrocław nie będzie wystawiał rachunków, nie będą też udzielane zezwolenia Marszałka na rozpowszechnianie materiałów z zasobu. Dotychczasową funkcję zezwoleń pełnić będą licencje.

Ortofotomapa i NMT BDOT Mapy tematyczne Rastry map topograficznych Mapa administracyjna Opracowania topograficzne Państwowy Rejestr Granic Zamówienia na mapy

Ortofotomapa i NMT

BDOT

Mapy tematyczne

Rastry map topograficznych

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

Państwowy Rejestr Granic

Zamówienia na mapy

Zadania działu

Do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

1. prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

 1. gromadzenie i przechowywanie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 2. przygotowywanie warunków technicznych do udzielanych zamówień publicznych,
 3. zlecanie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych dla obszaru województwa,
 4. kontrolowanie i przyjmowanie operatów do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 5. wykonywanie kopii zabezpieczających materiały stanowiące wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny,
 6. wnioskowanie o wyłączanie z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową,
 7. wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie gromadzenia i przetwarzania i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 8. planowanie działań związanych z utrzymaniem, aktualizacją i rozwojem zasobu oraz opracowywanie wszelkich informacji i sprawozdań w tym zakresie;

2. współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym w prowadzeniu bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju dotyczącej obszaru województwa dolnośląskiego;

​3. udostępnianie materiałów i danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: 

a. przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków o udostepnienie materiałów,

b. udostępnianie map i danych oraz wydawanie licencji na udostępnione materiały, 

c. utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb prowadzenia, gromadzenia i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

d. promowanie zasobu oraz udzielanie informacji o wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym;

4. Prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obejmującej następujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej:

a. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach od 1: 10 000,
b. kartograficznych opracowań numerycznego modelu terenu,
c. metadanych o materiałach zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
d. kartograficznych opracowań tematycznych;
 

5. planowanie i sprawozdawczość budżetowa w zakresie wykonywanych zadań.