Ortofotomapa i NMT BDOT Mapy tematyczne Rastry map topograficznych Mapa administracyjna Opracowania topograficzne Państwowy Rejestr Granic Zamówienia na mapy

Ortofotomapa i NMT

BDOT

Mapy tematyczne

Rastry map topograficznych

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

Państwowy Rejestr Granic

Zamówienia na mapy

Zadania działu

Do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

 1. prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
  1. gromadzenie i przechowywanie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  2. przygotowywanie warunków technicznych do udzielanych zamówień publicznych,
  3. zlecanie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych dla obszaru województwa,
  4. kontrolowanie i przyjmowanie operatów do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  5. wykonywanie kopii zabezpieczających materiały stanowiące wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny,
  6. wnioskowanie o wyłączanie z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową,
  7. wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie gromadzenia i przetwarzania i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  8. planowanie działań związanych z utrzymaniem, aktualizacją i rozwojem zasobu oraz opracowywanie wszelkich informacji i sprawozdań w tym zakresie;
 2. współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym w prowadzeniu bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju dotyczącej obszaru województwa dolnośląskiego;
 3. udostępnianie materiałów i danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
  1. przyjmowanie i ewidencjonowanie zamówień,
  2. udostępnianie map i danych,
  3. wydawanie zezwoleń Marszałka Województwa na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
  4. utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb prowadzenia, gromadzenia i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  5. promowanie zasobu oraz udzielanie informacji o wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym;
 4. Prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obejmującej następujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej:
  1. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach od 1: 10 000 do 1: 100 000,
  2. kartograficznych opracowań numerycznego modelu terenu,
  3. metadanych o materiałach zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
  4. kartograficznych opracowań tematycznych;
 5. planowanie i sprawozdawczość budżetowa w zakresie wykonywanych zadań.