Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

ANALIZA ZMIAN UŻYTKOWANIA GRUNTÓW

W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Na podstawie bazy mapy glebowo-rolniczej w skali 1: 5000 opracowana została „Analiza zmian użytkowania gruntów w województwie dolnośląskim w okresie ostatnich 40-50 lat". Autorem analizy jest Instytut Nawożenia Uprawy i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Pełen tekst "Analizy zmian użytkowania gruntów w województwie dolnośląskim w okresie ostatnich 40-50 lat"dostępny jest tutaj. Mapa zmian użytkowania gruntów dostępna jest na platformie Geoportal Dolnego Śląska (tutajw module "Mapa glebowo-rolnicza" w przedziale skalowym od 1:10 000 do 1:1 000.

Wykazane w analizie zmiany dotyczą wyłącznie podstawowych kategorii użytków gruntowych oznaczonych na mapie glebowo-rolniczej:

 • gruntów ornych (GO)
 • trwałych użytków zielonych (TUZ)
 • nieużytków rolniczych (RN)
 • nieużytków (N)
 • terenów zabudowanych (Tz)
 • wód (W)
 • nieużytków wodnych (WN)
 • lasów (Ls)
 • terenów nieklasyfikowanych (Tnk)
                           

 

Użytkowanie gruntów w latach 1960-70

 •  użytki rolne: 1 282 542 ha  z całkowitej powierzchni województwa wynoszącej 1993618ha , w tym:
  • grunty orne (GO) 963 639 ha
  • trwałe użytki zielone (TUZ) 318 903 ha
 • lasy (Ls) 588 137 ha
 • tereny zabudowane (Tz) 55 327 ha
 • wody (W) 15 741 ha
 • Kompleksy bardzo dobrych i dobrych gruntów ornych zajmowały 66,4%.

Użytkowanie gruntów stan na rok 2010

W wyniku rozwoju działalności gospodarczej, usługowej i społecznej powierzchnia

użytków rolnych zmniejszyła się o 12,4%, (przy czym powierzchnia gruntów ornych zwiększyła się o 2,4 z czego  5,23 % pochodzi z TUZ).

Znacząco zmniejszeniu uległ udział trwałych użytków zielonych (TUZ) o 32,6 %.

Tereny zabudowane zwiększyły swoją powierzchnię
o ponad 60 % .