Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

BAZA  WOJEWÓDZKICH ZESTAWIEŃ
EWIDENCJI GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI

 

Informujemy że od 1 stycznia 2021r. zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  wojewódzkie zbiorcze zestawienia danych  ewidencji  gruntów, budynków i lokali przygotowuje  Główny Geodeta Kraju.
Zestawienia zbiorcze danych objętych EGiB są dostępne i można je pobierać na stronie:
http://www.gugik.gov.pl/urzad/archiwum-instrukcji-i-wytycznych/sprawozdania.

Baza jest prowadzona na podstawie zbiorczych zestawień danych objętych ewidencją gruntów sporządzanych według wykazów gruntów, wykazów budynków i wykazów lokali na dzień 1 stycznia każdego roku przez poszczególnych starostów.

Wykaz gruntów jest spisem danych o ogólnej powierzchni i wartości gruntów położonych w granicach jednostki ewidencyjnej, z podziałem na użytki gruntowe, takie jak:

 • użytki rolne,
 • grunty leśne,
 • grunty zabudowane i zurbanizowane,
 • tereny komunikacyjne,
 • grunty pod wodami,
 • użytki ekologiczne,
 • nieużytki,
 • tereny różne.
Wykaz budynków zawiera dane o liczbie i wartości budynków wybudowanych na gruntach położonych w granicach jednostki ewidencyjnej z podziałem na:
 • rodzaje budynków według Klasyfikacji Środków Trwałych,
 • budynki, które stanowią części składowe gruntów,
 • budynki, które stanowią odrębne od gruntu nieruchomości.
 
Wykaz lokali jest spisem danych o liczbie i wartości lokali, stanowiących odrębne nieruchomości, znajdujących się w granicach jednostki ewidencyjnej, z podziałem na funkcję użytkową tych lokali (lokale mieszkalne i niemieszkalne).
Dodatkowym elementem rozróżnienia wszystkich danych zawartych w bazie wojewódzkich zestawień ewidencji gruntów, budynków i lokali jest ich podział na grupy i podgrupy rejestrowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa „w sprawie ewidencji gruntów i budynków" z 29 marca 2009 roku (Dz.U. 2015, poz. 542). 
Baza umożliwia monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów na obszarze województwa dolnośląskiego.