Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

 

MAPA GLEBOWO-ROLNICZA

SKALA 1:5 000

 

Mapa glebowo-rolnicza przedstawia przestrzenną zmienność siedliska glebowego. Zawiera także syntetyczne informacje dotyczące właściwości fizycznych i przydatności rolniczej gleby.

Fragment wydruku mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000

 

Treść mapy stanowią:

 • kompleksy rolniczej przydatności gleb,
 • typy genetyczne gleb,
 • skład mechaniczny warstw profilu glebowego.

Kompleksy rolniczej przydatności gleb zostały wydzielone na podstawie: 

 • budowy profilu glebowego,
 • warunków klimatycznych, usytuowania w terenie,
 • stosunków wilgotnościowych.

Baza mapy glebowo- rolniczej w skali 1:5 000 zawiera:

 • wydzielenia konturów glebowych wraz z atrybutami określającymi  rodzaj kompleksu przydatności rolniczej gleby, typ i podtyp genetyczny gleby oraz skład mechaniczny warstw w profilu glebowym stan na lata 1960-70 (okres, w którym tworzone były analogowe mapy glebowo-rolnicze w skali 1:5 000),
 • wydzielenia konturów glebowych zaktualizowane w zakresie zmian użytkowania gruntów w roku 2010,
 • zmiany użytkowania gruntów na przestrzeni 40-50 lat,
 • profile glebowe (miejsca lokalizacji próby profilu glebowego).

Fragment bazy danych mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000

Fragment bazy danych mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000

Fragment bazy danych mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000

Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5 000 jest wykorzystywana do różnego rodzaju analiz przestrzennych; przy określaniu kierunków rozwoju wsi, planowaniu przestrzennym, ochronie gleb i ich waloryzacji oraz rejonizacji upraw. Jej zastosowanie wykracza również poza potrzeby rolnictwa. Jest pomocna przy prowadzeniu prac ziemnych budowlanych, przekształcaniu działki rolnej lub leśnej w budowlaną, projektowaniu dróg.

Wektorowy format mapy umożliwia szerokie jej zaimplementowanie w systemach informacji przestrzennej, przy podejmowaniu decyzji w sprawie racjonalnego rozwoju i ochrony obszarów wiejskich. Podstawą opracowania map są materiały zebrane podczas gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz prac terenowych. Przy ich tworzeniu wykorzystuje się informacje geologiczne, geomorfologiczne i hydrograficzne.

Formy udostępniania: 

 • w postaci wektorowej, 
 • w postaci wydruku ploterowego (na podkładzie topograficznym). 

Przykładowy wydruk arkusza dostępny jest tutaj.

 

Fragment bazy danych mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 (typy i podtypy gleb)

Fragment bazy danych mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:10 000 (układ 1965)