Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

 

MAPA PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

 

MAPA PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO
SKALA 1: 200 000
w formie ściennej i składanej  wraz z wykazem miejscowości.

 

 

Mapa Podziału Administracyjnego opracowana w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992" obejmująca obszar województwa dolnośląskiego w granicach administracyjnych.

Stan  aktualności 2012 rok.

Mapa administracyjna przedstawia podział administracyjny województwa dolnośląskiego z uwzględnieniem podstawowych jednostek administracyjnych: gmin, powiatów oraz miast na prawach powiatu. Wyszczególnione zostały miasta pełniące funkcje administracyjną czyli będące siedzibami władz. Mapa zawiera dokładną sieć osadniczą z uwzględnieniem wielkości miast, a wszystko to na tle sieci dróg oraz hydrografii.

Fragment mapy administracyjnej województwa dolnośląskiego

Do opracowania Mapy Administracyjnej Województwa Dolnośląskiego zostały wykorzystane materiały źródłowe takie jak: Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Kraju, mapa podziału administracyjnego w skali 1:500 000, mapa wektorowa poziomu drugiego VMapL2 ,baza danych obiektów topograficznych, oraz inne opracowania kartograficzne, np.: aktualne mapy drogowe, dane z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, mapy PKP,  ortofotomapy.

 

Mapa jest dostępna w postaci:

- mapa ścienna (o wymiarach 112x102 cm)

- mapa składana

- płyta CD – mapa w wersji cyfrowej w formacie PDF wraz z wykazem miejscowości

Mapa Podziału Administracyjnego stanowi serię wydawniczą map podziału administracyjnego Głównego Geodety Kraju.