Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

MAPA HYDROGRAFICZNA

SKALA 1:50 000

 

Mapa hydrograficzna przedstawia w syntetycznym ujęciu warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym, jego zainwestowaniem i przekształceniem.

Adresowana jest do urzędów administracji publicznej i innych instytucji państwowych zajmujących się gospodarką wodną, planistów i służb ratowniczych.

Poziom szczegółowości treści mapy odpowiada skali 1:50 000, została opracowana w układzie odniesienia „1992".

Posiada ona 69 warstw tematycznych przedstawionych jako grafika i baza opisowa w formie tabel. Treść mapy obejmuje między innymi: topograficzne działy wodne, wody powierzchniowe i podziemne, przepuszczalność gruntów, zjawiska i obiekty gospodarki wodnej, punkty hydrometryczne pomiarów stacjonarnych. Podkład sytuacyjny stanowi raster mapy topograficznej.

Uzupełnieniem treści mapy są komentarze naukowe wzbogacone tabelami, wykresami oraz rysunkami.

Baza danych hydrograficznych jest przydatna w rozwiązywaniu takich zagadnień społeczno-gospodarczych, jak: zaopatrzenie w wodę, projektowanie lokalizacji osiedli, inwestycji przemysłowych, hydroenergetycznych i wodno-melioracyjnych, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, zabezpieczenie przed powodzią względnie jej skutkami oraz innych zagadnień związanych z gospodarką wodną.

Mapa hydrograficzna dla całego województwa dolnośląskiego powstała w latach 1998-2002. Stanowi ona oficjalne wydawnictwo Głównego Geodety Kraju. W roku 2004 niektóre z warstw zostały zaktualizowane. 

Tematyka mapy hydrograficznej (pełny zakres dostępnych warstw znajduje się tutaj)

 • Topograficzne działy wodne,
 • Wody powierzchniowe,
 • Wypływy wód podziemnych,
 • Wody podziemne,
 • Przepuszczalność gruntów,
 • Zjawiska i obiekty gospodarki wodnej,
 • Punkty hydrotechniczne pomiarów stacjonarnych.

Formy udostępniania:

 • w postaci wektorowej,
 • w postaci rastrowej,
 • w postaci wydruku ploterowego,
 • mapa drukowana.

 

 Fragment bazy mapy hydrograficznej (wybrane warstwy).

 

Wybrane warstwy z bazy mapy sozologicznej oraz bazy mapy hydrograficznej.

 

Wybrane warstwy mapy hydrograficznej: posterunki wodowskazowe, miejsca pomiaru przepływu, punkty oceny jakości wody (monitoring), topograficzne działy wodne, bramy wodne, izolowane zagłębienia bezodpływowe; poldery, ponory, kanały, cieki, obszary zalewane wodami, obszary chronione przed zalewem, tereny podmokłe (wody powierzchniowe).

Wybrane warstwy mapy hydrograficznej : przepuszczalność gruntów, studnie, odwierty, ujęcia wód podziemnych, stacje uzdatniania wody, przepuszczalność gruntów, cieki, zbiorniki wodne, kanały (wody powierzchniowe).

Wybrane warstwy mapy hydrograficznej: zrzuty ścieków,  oczyszczalnie ścieków, groble, punkty oceny jakości wody (monitoring), kanały, cieki, (wody powierzchniowe).

 

 

mapa przeglądowa w wersji do druku »

przykładowy arkusz »
zestawienie warstw mapy hydrograficzne »