Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

LICENCJE NA WYKORZYSTANIE UDOSTĘPNIONYCH MATERIAŁÓW
WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

 

Na podstawie Art. 40c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (DZ.U. 2020 poz. 276) wydawane będą licencje określające uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów.

Uprawnienia dotyczą:

w przypadku materiałów zasobu w postaci elektronicznej – możliwości wykonywania jakichkolwiek operacji na tych danych i materiałach, w szczególności ich utrwalania, zmieniania, udostępniania, zwłaszcza wykonywanych w systemach teleinformatycznych;

w przypadku materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej – ich powielanie, a także ich przekształcenie do postaci elektronicznej.

Wzory licencji reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji.

 

Lista celów lub zakresów upoważnień do wykorzystywania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

1) „dla dowolnych potrzeb";

2) „dla potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet";

3) „w celu wykonania wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego";

4) „w celach edukacyjnych jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, uczelniom,

podmiotom pożytku publicznego";

5) „w celu prowadzenia badań naukowych / prac rozwojowych";

6) „w celu realizacji zadania publicznego";

7) „w celu realizacji zadań ustawowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego

porządku konstytucyjnego";

8) „w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa".

 
 

Poniżej można pobrać wzór licencji w pdf

 

Wzór licencji określającej zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystywania udostępnionych materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

 

Kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.

Zgodnie z art. 48a ust 1  ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ.U. 2020 r. poz. 276)