Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

ZASADY UDOSTĘPNIANIA
WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

 

1.    Materiały z zasobu udostępniane są na podstawie:

 • wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej.

 

2.   Składanie wniosków

Wniosek można złożyć w formie:

 • pisemnej:
  • w głównym budynku UMWD (ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14),
  • listownie,
 • pocztą elektroniczną – skan wniosku na adres: wodgik@dolnyslask.pl,
 • dokumentu elektronicznego:
  • opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013, poz. 262),
  • opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013, poz. 262),
  • opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2013, poz. 235) - opcja czasowo niedostępna.
    
 • przez platformę ePUAP nr skrytki /UMWD_WROCLAW/SkrytkaESP,
 • przez e-usługę dostępną na stronie https://mapy.dolnyslask.pl/.

W przypadku złożenia wniosku pocztą elektroniczną oryginał wniosku należy przekazać do siedziby WODGiK przesyłką listową na adres:

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Dobrzyńska 21/23
50-403 Wrocław
 
Realizowane będą tylko wnioski wypełnione prawidłowo,  na odpowiednim formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji  (Dz.U. 2020 poz. 1322 ) oraz podpisane. W celu usprawnienia realizacji zamówienia prosimy o podanie danych do kontaktu z Wnioskodawcą (np. numer telefonu, adres mailowy). Formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie uda się w nim zamieścić.
 
Po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących zamawianych materiałów (np. zakresu, formy, celu wykorzystania, ilości zamawianych materiałów, sposobu płatności) następuje realizacja zamówienia.

 

3. Wniesienie opłaty

Zgodnie z  art. 40d ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu.

 • gotówką przy odbiorze zamówionych materiałów,
 • kartą,
 • przelewem na podstawie Dokumentu Obliczenia Opłaty

       89 1090 2398 0000 0001 4176 6293 - Santander Bank Polska S.A.

4.   Odbiór zamówień

 

Zamówione materiały, po wniesieniu opłaty wydawane są:

 • osobiście w siedzibie WODGiK,
 • wysyłane przesyłką pocztową - Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego,
 • z serwera FTP,
 • na zewnętrzny nośnik danych elektronicznych Wnioskodawcy (dla danych o pojemności > 20 GB).

Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego informujemy, że każdy zewnętrzny nośnik danych elektronicznych dostarczony do WODGiK na potrzeby wydania/zapisania zamówionych danych o pojemności > 20 GB zostanie sformatowany. W konsekwencji zapisane na nim dane zostaną utracone. Informujemy również, że nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie dostarczonego nośnika. Ze względu na opisane powyżej ryzyka prosimy klientów WODGiK o dostarczanie nośników czystych (bez zapisanych na nich danych).

Wraz z zamówionymi materiałami klient otrzymuje:

 • licencję określającą uprawnienia Wnioskodawcy dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu,
 • oryginał Dokumentu Obliczenia Opłaty.


5.   E-usługa

Szanowni Państwo,

Od 16 listopada 2018 roku Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uruchamia e-usługę umożliwiającą zamawianie danych i map z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dostępna jest na ona poprzez stronę https://mapy.dolnyslask.pl/

Skorzystanie z usługi wymaga zarejestrowania się jako użytkownik e-usługi. Rejestracja nowego użytkownika i późniejsze korzystanie z portalu są darmowe.

Zalogowany użytkownik będzie mógł składać wnioski o odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie danych i dokonać opłaty z wykorzystaniem usługi płatności internetowych Paybynet. Zamówione dane będą dostępne do odbioru również poprzez stronę  https://mapy.dolnyslask.pl/

Nowa usługa zostaje uruchomiona w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej", który powstał z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.