Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIONE MATERIAŁY
WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

 

Na podstawie art.40d. ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DZ.U. 2014 r. poz. 897) opłata za udostepnienie materiałów zasobu  jest iloczynem stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących.

W przypadku, gdy opłata, związana z realizacją jednego wniosku dotyczącego udostępnienia zbiorów danych w postaci elektronicznej lub z udostępnieniem materiałów zasobu niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych objętych jednym zgłoszeniem, obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2, jest mniejsza od 30 zł, pobiera się opłatę w wysokości 30 zł (art. 40d ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. zmieniły się stawki opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r.

Więcej informacji:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20190000948/O/M20190948.pdf

Wysokość stawek podstawowych stosowanych przy ustalaniu opłat z tytułu udostępniania materiałów zasobu - plik do pobrania

Oznaczenia zastosowane w tabeli:

* Zgodnie z ustawą  Prawo geodezyjne i kartograficzne ostateczna wysokość opłaty za km2 uzależniona jest od wielkości zamawianej powierzchni.
** Zestawienia wydawane są w plikach Excela (xls) lub na wydrukach A4. 

 

Przy ustalaniu wysokości opłat stosuje się współczynniki korygujące:

1) K w wysokości:

a) 0,5 – w przypadku udostępniania:

– materiałów zasobu wykonawcom prac geodezyjnych lub kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia,

– danych rejestru ceni wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym w celu wykonania przez nich wyceny nieruchomości,

– materiałów  zasobu w postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2,

b)   0,8 – w przypadku udostępniania materiałów zasobu w celu przeprowadzenia szkolenia, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 20 kwietnia2004 r.

– o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.);

2) CL – ze względu na cel, w jakim wykorzystywane będą udostępniane materiały zasobu, inny niż

cele, o których mowa w pkt 1;

3) LR – ze względu na liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu;

4) SU – ze względu na sposób udostępniania materiałów zasobu;

5) PD – w przypadku gdy przedmiotem udostępnienia jest dająca się wyodrębnić część materiału zasobu, dla którego określona jest stawka podstawowa,

6) AJ – w przypadku, gdy udostępniany materiał zasobu zawiera informacje nieaktualne lub o cechach zmniejszających przydatność użytkową tego materiału;

7) T – w przypadku okresowego udostępniania materiałów zasobu za pomocą usług sieciowych.

8) W Dokumencie Obliczenia Opłaty kwotę opłaty wykazuje się po zaokrągleniu jej do pełnych dziesiątek groszy. Zaokrąglenie następuje w ten sposób, że:

  • mniej niż 5 groszy pomija się, 
  • 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy.

Stawki podstawowe wynikają z załącznika do ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DZ.U. 2014 r. poz. 897) znajduje się tutaj.

Ostatnie zmiany w cenniku zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 czerwca 2016r. do pobrania tutaj.

Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty.