Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Szczegółowy zakres zadań Geodety Województwa oraz Wydziału Geodezji i Kartografii określa Zarządzenie nr 66/2020 z dnia 26 października 2020 r.

Zgodnie z §1.1 w skład Geodety Województwa – Wydziału Geodezji i Kartografii wchodzą m.in.:

 1. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 2. Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej;
 3. Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych.

Zadania Wydziału Geodezji i Kartografii:

 1. Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Udostępnianie materiałów i danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa.
 4. Tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000–1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu oraz tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000.
 5. Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych.
 6. Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.
 7. Współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju, w tym prowadzeniu bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w części dotyczącej obszaru  województwa.
 8. Współpraca z departamentami i wydziałami UMWD oraz jednostkami organizacyjnymi Województwa Dolnośląskiego w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, w szczególności prowadzenie Geoportalu Dolnego Śląska.
 10. Prowadzenie zadań przypisanych samorządowi lub marszałkowi województwa, wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 11. Przygotowanie projektów zarządzeń Marszałka oraz projektów uchwał Zarządu i Sejmiku w zakresie prowadzonych zadań.
 12. Planowanie, analityka i finansowa realizacja zadań budżetowych w części którą dysponuje Geodeta Województwa, w tym wykonywania budżetu i sprawozdawczości z jego realizacji, a także materiałów do projektów zmian w budżecie.
 13. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania w zakresie zadań Wydziału, w tym sporządzanie wniosków aplikacyjnych o pozyskanie środków unijnych i funduszy zewnętrznych.
 14. Współpraca międzynarodowa i międzyregionalna w zakresie geodezji i kartografii oraz Systemów Informacji Geograficznych.
 15. Przekazywanie dokumentacji archiwalnej do archiwum zakładowego.
 16. Realizacja Polityki Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
 17. Organizacja i udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach z zakresu stosowania nowych technologii geoinformacyjnych, programowania prac urządzeniowo-rolnych i stosowania przepisów prawa obejmujących zadania realizowane przez Wydział.