RPO 2014-2020

Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Przepisy prawne

Akty prawne stanowiące podstawę działalności dla Geodety Województwa oraz Wydziału Geodezji i Kartografii:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020. poz 276 z póz. zm.)

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. 2020  poz 177)

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 346)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161)

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.).

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

Rozporządzenia wykonawcze do ww. Ustaw

Zarządzenie Nr 34/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Geodety Województwa

 

 

Wydział Geodezji i Kartografii jest jednostką organizacyjną, funkcjonującą w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wydział wykonuje zadania:

  • Marszałka Województwa w zakresie geodezji i kartografii, określone w ustawie  Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • Marszałka Województwa jako organu administracji odpowiedzialnego za tworzenie, aktualizację i udostępnianie zbiorów oraz usług danych przestrzennych zgodnie z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej,
  • Marszałka Województwa jako podmiotu publicznego realizującego zadania publiczne w zakresie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 
  • Samorządu Województwa w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych zgodnie z ustawą  o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zlecone z zakresu administracji rządowej,
  • Samorządu Województwa w zakresie scalania i wymiany gruntów zgodnie z ustawą o scalaniu w wymianie gruntów.