Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK MIĘDZYNARODOWY ROK MAPY NA DOLNYM ŚLĄSKU

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

MIĘDZYNARODOWY ROK MAPY NA DOLNYM ŚLĄSKU

Zadania wydziału

Do zadań Wydziału Geodezji i Kartografii należy w szczególności:

1) prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2) udostępnianie materiałów i danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
3) wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa,
4) tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju oraz prowadzenie 
i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej  tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 10 000- 1: 100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu oraz tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1: 10 000,
5) analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych,
6) monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
7) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju, w tym prowadzeniu bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w części dotyczącej obszaru  województwa,
8) sporządzanie wojewódzkiego zestawienia zbiorczego danych objętych ewidencją gruntów, budynków i lokali,
9) realizacja zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, w szczególności prowadzenie Geoportalu Dolnego Śląska,
10) prowadzenie zadań związanych z ochroną rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych,
11) przygotowanie projektów Zarządzeń Marszałka oraz projektów Uchwał Zarządu 
i Sejmiku w zakresie prowadzonych zadań,
12) planowanie, analityka i finansowa realizacja zadań budżetowych w części którą dysponuje Geodeta Województwa, w tym wykonywania budżetu i sprawozdawczości z jego realizacji, a także materiałów do projektów zmian w budżecie,
13) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania w zakresie zadań Wydziału, w tym sporządzanie wniosków aplikacyjnych o pozyskanie środków unijnych i funduszy zewnętrznych,
14) Współpraca międzynarodowa i międzyregionalna w zakresie geodezji i kartografii oraz Systemów Informacji Geograficznych,
15) przekazywanie dokumentacji archiwalnej do archiwum zakładowego,
16) realizacja Polityki Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
17) organizacja i udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach z zakresu stosowania nowych technologii geoinformacyjnych, programowania prac urządzeniowo-rolnych i stosowania przepisów prawa obejmujących zadania realizowane przez Wydział