Stan realizacji projektu

Dnia 30 września 2008 roku   

Złożenie w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako Platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji".

Dnia 18 grudnia 2008 roku

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony przez Województwo Dolnośląskie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Geodezji i Kartografii pn. „Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako Platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji" spełnił wszystkie kluczowe kryteria oceny merytorycznej zawarte w „Kryteriach wyboru operacji finansowych w ramach RPO WD" przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WD oraz uzyskał równocześnie 29,5 pkt. z oceny kryteriów dodatkowych.
Tym samym wniosek został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów.

Dnia 10 lutego 2009 roku

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 2404/III/09 w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu pn. „Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako Platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji" w ramach Priorytetu nr 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku ("Społeczeństwo informacyjne") Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jago realizacji.
Tym samym Wydział Geodezji i Kartografii przystąpił do realizacji projektu.

Dnia 14 kwietnia 2009 roku

Ogłoszenie o Zamówieniu publicznym - Przetarg nieograniczony na Zebranie, zorganizowanie w odpowiednie struktury danych i integracja danych w ciągłą bazę dla potrzeb „Bazy Danych Topograficznych (TBD)" oraz import bazy do struktur Oracle Spatial, w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pod nazwą „Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji".

Dnia 2 września 2009 roku

Podpisanie umów na „Zebranie, zorganizowanie w odpowiednie struktury danych i integracja danych w ciągłą bazę dla potrzeb „Bazy Danych Topograficznych (TBD)" oraz import bazy do struktur Oracle Spatial" dla zadania 1 i 3. Zadania realizują odpowiednio konsorcjum OPGK Kraków i konsorcjum OPGK Koszalin.

Dnia 17 stycznia 2010 roku

Podpisanie Aneksu do umowy na „Zebranie, zorganizowanie w odpowiednie struktury danych i integracja danych w ciągłą bazę dla potrzeb „Bazy Danych Topograficznych (TBD)" oraz import bazy do struktur Oracle Spatial" dla zadania nr 1. Zmiana w umowie dotyczy terminu zakończenia prac i określona została na 31 października 2010 roku. 

Dnia 27 stycznia 2010 roku

Podpisanie umów na „Zebranie, zorganizowanie w odpowiednie struktury danych i integracja danych w ciągłą bazę dla potrzeb „Bazy Danych Topograficznych (TBD)" oraz import bazy do struktur Oracle Spatial" dla zadania 2 i 4. Zadania realizuje konsorcjum Eurosystem Sp z o.o.

Dnia 28 września 2010 roku

Od miesiąca lipca trwają kontrole terenowe i kameralne przedłożonych przez Wykonawców baz danych TBD opracowanych w ramach I i II zadania. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem realizacji projektu pn. „Zebranie, zorganizowanie w odpowiednie struktury danych i integracja danych w ciągłą bazę dla potrzeb „Bazy Danych Topograficznych (TBD)".

Dnia 15 listopada 2010 roku

Do Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zostało przyjętych 55 arkuszy TBD dla województwa dolnośląskiego wykonanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 „Budowa systemu bazy danych topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji".

Dnia 11 kwietnia 2011 roku

Do Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zostało przyjętych 65 arkuszy TBD dla województwa dolnośląskiego wykonanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 „Budowa systemu bazy danych topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji".

Dnia 18 sierpnia 2011 roku 

Do Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zostało przyjętych 85 arkuszy TBD dla województwa dolnośląskiego wykonanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 „Budowa systemu bazy danych topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji".

Dnia 20 września 2011 roku

Do Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zostało przyjętych 92 arkuszy TBD dla województwa dolnośląskiego wykonanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 „Budowa systemu bazy danych topograficznych, jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji". Tym samym została wykonana w całości Baza Danych Topograficznych przewidziana do realizacji w ramach ww. projektu.

Dnia 12 października 2011 roku

W dniu 12 października 2011 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyła się konferencja poświęcona projektowi pod nazwą „Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji". Jej organizatorem był Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju – Jolanty Orlińskiej.

Dnia 3 lutego 2012 roku

Ogłoszenie o Zamówieniu publicznym - Przetarg nieograniczony na Wdrożenie Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) dla potrzeb udostępniania zbiorów danych Bazy Danych Topograficznych (TBD) poprzez uruchomienie aplikacji internetowej oraz włączenie zbiorów danych Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu (WODGiK) oraz Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej (DSIP) do utworzonej IIP wraz z świadczeniem wsparcia technicznego.

Dnia 31 maja 2012 roku

Podpisanie umowy na Wdrożenie Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) dla potrzeb udostępniania zbiorów danych Bazy Danych Topograficznych (TBD) poprzez uruchomienie aplikacji internetowej oraz włączenie zbiorów danych Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu (WODGiK) oraz Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej (DSIP) do utworzonej IIP wraz z świadczeniem wsparcia technicznego. Zadania realizuje firma GISPartner Sp. z o.o. z Wrocławia.

Dnia 2 sierpnia 2012 roku

W dniu 2 sierpnia 2012 roku zakończone zostały prace związane z wdrożeniem Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) dla potrzeb udostępniania zbiorów danych Bazy Danych Topograficznych (TBD) poprzez uruchomienie aplikacji internetowej oraz włączenie zbiorów danych Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu (WODGiK) oraz Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej (DSIP) do utworzonej IIP.

Od tej chwili dane znajdujące się w stworzonej Topograficznej Bazie Danych są dostępne na stronie www.geoportal.dolnyslask.pl ,gdzie poprzez usługi udostępniania, wyszukiwania oraz przeglądania jest możliwość pozyskania podstawowych informacji o obiektach zgodnie z założeniami ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.

Dnia 26 października 2012 roku

W dniu 26 października 2012 roku ukazał się w Gazecie Wrocławskiej (na całym obszarze województwa dolnośląskiego) artykuł poświęcony Topograficznej Bazie Danych w ramach działań promocyjnych związanych z realizacją projektu pod nazwą „Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II Etap realizacji". Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Artykuł prezentuje informacje dotyczące najnowszego opracowania urzędowej kartografii jakim jest Topograficzna Baza Danych, zawiera również szczegóły związane z jej udostępnianiem oraz możliwościami zastosowania tej bazy dla szerokiego grona odbiorców.

Tekst artykułu

Dnia 22 listopada 2012 roku

W dniu 22 listopada 2012 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyła się konferencja podsumowująca projekt pod nazwą „Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji". Jej organizatorem był Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju – Kazimierza Bujakowskiego.

Dnia 22 lutego 2013 roku

W dniu 22 lutego 2013 roku złożony został w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Wniosku o płatność końcową projektu pn. „Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako Platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji". Wniosek ten jest wnioskiem rozliczającym sprawy finanse związane z projektem.

Dnia 5 lipca 2013 roku

W dniu 05 lipca 2013 roku został pozytywnie oceniony wniosek o płatność końcową i tym samym realizacja projektu pn.  „Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako Platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji" została zakończona. 

 

Podsumowanie finansowe projektu

Całkowity kosz realizacji projektu                                               6 726 188,25 zł

          Koszty kwalifikowane                                                        6 364 517,55 zł

                   Dofinansowanie w ramach RPO WD                         6 237 227,20 zł

                   Środki własne                                                             127 290,35 zł

          Koszty niekwalifikowane                                                       361 670,70 zł