Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

NIEODPŁATNE UDOSTĘPNIANIE
WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

 

Na podstawie art. 40a ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie pobiera się opłaty za:

1) udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego:
 
a) w celu edukacyjnym:
jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r.   – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.),
uczelniom w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020r. poz. 85),
podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020),
 
b) w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:– podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz innym podmiotom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
 
c) w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego – służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27),
 
d) w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa – Ministrowi Obrony Narodowej;
 
2) udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu – w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace;
 
3) udostępnianie danych na podstawie:
 
a) art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji
przestrzennej,
 
b) art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 

Warunki udostępniania danych w trybie art.15 ustawy informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:

Wniosek może złożyć jedynie podmiot, na realizuje zadanie publiczne na podstawie zapisów ustawowych , lub któremu taki podmiot powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego.

Wniosek należy złożyć na formularzu , stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym – np.  (link do wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym).

Dane udostępniane są niezwłocznie w kolejności wpływu, Termin udostępnienia zależny od liczby opracowywanych wniosków – nie powinien przekroczyć 10 dni roboczych.

W trybie art. 15 ustawy z 17.02.2005 r. udostępniane są dane z poniższych rejestrów.

L.p.

Nazwa rejestru

Zakres:
1 – przestrzenny

2 - tematyczny

Format

1

Mapa topograficzna w skali 1:10 000, układy: „1992", UTM – standardowe opracowanie kartograficzne

1 – wybrane arkusze z terenu województwa dolnośląskiego

raster – tiff, geotiff, pdf

2

Mapy topograficzne – niestandardowe opracowania topograficzne

2.1

Baza Danych Obiektów Topograficznych

1 – województwo dolnośląskie

2 – cała baza lub wybrane grupy warstw

wektor –  SHP

raster – tif + tfw

2.2

Mapa wektorowa poziomu 2 - VMapL2u

1 – województwo dolnośląskie

2 – cała baza lub wybrane grupy warstw

wektor –  SHP

raster – tif + tfw

2.3

Skala 1:10 000, układ „1965"

1 – województwo dolnośląskie

raster – tiff + tfw

2.4

Skala 1:25 000, układ „1965"

1 – województwo dolnośląskie

raster – tiff + tfw

2.5

Skala 1:50 000, układ „1965"

1 – województwo dolnośląskie

raster – tiff + tfw

2.6

Skala 1:10 000, układ „1992"

1 – wybrane arkusze z terenu województwa dolnośląskiego

raster – tiff + tfw

2.7

Skala 1:50 000, układ „1992"

1 – wybrane arkusze z terenu województwa dolnośląskiego

raster – tiff + tfw

2.8

Skala 1:10 000, układ „1942"

1 – wybrane arkusze z terenu województwa dolnośląskiego

raster – tiff + tfw

2.9

Skala 1:100 000,
układ „GUGiK80"

1 – województwo dolnośląskie

raster – tiff + tfw

3

Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000

1 – województwo dolnośląskie

2 – cała baza

SHP

4

Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5 000

1 – województwo dolnośląskie

2 – cała baza

SHP

5

Kartograficzne opracowania tematyczne

5.1

Mapa hydrograficzna

w skali 1:50 000

1 – województwo dolnośląskie

2 – cała baza lub wybrane grupy warstw

wektor –  SHP

raster – tif + tfw

5.2

Mapa sozologiczna

w skali 1:50 000

1 – województwo dolnośląskie

2 – cała baza lub wybrane grupy warstw

wektor –  SHP

raster – tif + tfw

5.3

Mapa Podziału Administracyjnego Województwa Dolnośląskiego w skali 1:200 000

1 – województwo dolnośląskie

2 – cała baza

pdf

5.4

Kształtowanie granicy rolno-leśnej i darniowo-polowej w Sudetach w skali 1:10 000

1 – wybrane arkusze z terenu województwa dolnośląskiego

2 – cała baza

wektor – shp

raster – tif +tfw

5.5

Retencja wody i zagrożenie suszą

1 – wybrane arkusze z terenu województwa dolnośląskiego

2 – cała baza

SHP

5.6

Zmiany użytkowania gruntów

1 – wybrane arkusze z terenu województwa dolnośląskiego

2 – cała baza

SHP

5.7

Baza Obiektów Użyteczności Publicznej

1 – wybrane arkusze z terenu województwa dolnośląskiego

2 – cała baza

SHP

5.8

Mapa erozji wodnej

1 – wybrane arkusze z terenu województwa dolnośląskiego

2 – cała baza

SHP

5.9

Mapa erozji wietrznej

1 – wybrane arkusze z terenu województwa dolnośląskiego

2 – cała baza

SHP

5.10

Stan i właściwości gleb

1 – wybrane arkusze z terenu województwa dolnośląskiego

2 – cała baza

SHP

5.11

Wojewódzkie zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków

1 – województwo dolnośląskie

2 – wartości zbiorcze dla poziomu: województwo

xls, xlsx

 

Forma przekazania danych:

  • nieodpłatnie z serwera FTP, na nośniku dostarczonym przez wnioskodawcę – odbiór osobisty,
  • nośnik Udostępniającego – odpłatność za nośnik lub/i wysyłkę pocztową lub kurierską.

Wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego musi być podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w sprawach będących przedmiotem wniosku.