Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

KONFERENCJE 

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Informacja przestrzenna

nowym Impulsem do rozwoju lokalnego

Edycja VI

To już szósta edycja wrocławskiej konferencji, na której mogliśmy zapoznać się z dobrymi praktykami w zarządzaniu przestrzenią na szczeblu lokalnym i regionalnym z zastosowaniem systemów informacji przestrzennej. O tym jak ciekawy jest to temat, świadczyć może choćby liczba uczestników. W auli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zgromadziło się około 200 gości, głównie pracowników instytucji samorządowych i rządowych, i to nie tylko z Dolnego Śląska, ale z całego kraju.

Po powitaniu uczestników przez Geodetę Województwa Dolnośląskiego Roberta Pajkerta, konferencję oficjalnie otworzył Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Gwóźdź.

Zanim rozpoczęły się sesje referatowe, wręczono nagrodę w konkursie „Dolny Śląsk na kompozycji mapowej" ogłoszony w ramach obchodów GISday 2018. Zwycięzcą III edycji Konkursu została Sylwia Nagórna, za stworzenie mapy konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii na Dolnym Śląsku. Dane dotyczące lokalizacji elektrowni zostały pozyskane z Urzędu Regulacji Energetyki. Prowadzi on rejestry i wykazy wytwórców energii w małej instalacji i koncesji w zakresie innym niż paliwa ciekłe dotyczących wytwarzania energii elektrycznej. Koncesje zawierają szereg istotnych informacji takich jak: nazwa przedsiębiorstwa, numer koncesji, data rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania koncesji, przybliżona lub dokładna lokalizacja miejsca wytwarzania energii elektrycznej, rodzaj wykorzystanego do pozyskania energii paliwa, rodzaj jednostki wytwórczej i łączna moc zainstalowana w elektrowni.

Konferencję podzielono na trzy tematyczne sesje referatowe. W pierwszej - "Informacja Przestrzenna w planowaniu przestrzennym"- Alina Bieńkowska z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przedstawiła wyniki badania dotyczącego planowania przestrzennego w Polsce. Wynika z nich, że zaledwie dla 30,5 % powierzchni kraju opracowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Z kolei Monika Rutyna i Marta Zborowska z Urzędu Miasta Bolesławiec i Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka opowiedziały jak wykorzystują narzędzia GIS w zarządzaniu gminą w obszarze procedur planistycznych i gospodarki nieruchomościami. Sesję zakończył Przemysław Malczewski z Instytutu Rozwoju Terytorialnego opowiadając z wielką pasją o zastosowaniu technologii GIS w planowaniu przestrzennym na szczeblu regionalnym.

W drugiej sesji "Informacja Przestrzenna w realizacji zadań publicznych" wysłuchaliśmy referatu o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, a pracownicy PGE Wody Polskie opowiedzieli o możliwości wykorzystania bazy danych ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów. Dowiedzieliśmy się też jak prowadzić zadania gminy w zakresie inwestycji i transportu zbiorowego z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej na przykładzie Gminy Jarocin. Natomiast pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego opowiedzieli o Geoportalu Dolny Śląsk jako przydatnym narzędziu do analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jako baza przystanków wykorzystywana przez zarządców, turystów i przewodników.

Podczas ostatniej sesji - "Nowe trendy w zastosowaniach GIS" - pracownicy Urzędu Miasta w Poznaniu zaprezentowali trójwymiarowy model miasta jako część poznańskiego SIP-u. Dowiedzieliśmy się o nowych e-usługach funkcjonalnościach, narzędziach i bazach danych w rozbudowanym Geoportalu Dolny Śląsk, który uruchomiony został w ubiegłym tygodniu. Sesje zakończył referat Anny Pierzchały z Esri Polska "GIS jako narzędzie do mądrego planowania rozwoju miasta/gminy".

(Źródło tekstu: http://www.gisplay.pl/konferencje/136-konferencje/8004-o-gis-ie-w-zarzadzaniu-przestrzenia-na-konferencji-we-wroclawiu.html)

Poniżej, korzystając z uprzejmości prelegentów publikujemy prezentacje:

 1. „Statystyka a planowanie przestrzenne" Alina Bieńkowska - Urząd Statystyczny we Wrocławiu
   
 2. „Narzędzia GIS wspierające zarządzanie gminą w obszarze procedur planistycznych i gospodarki nieruchomościami" - Monika Rutyna i Marta Zborowska - Urząd Miasta Bolesławiec i Urząd Gmina Warta Bolesławiecka
   
 3. Korzyści wynikające z zastosowania technologii GIS w regionalnym planowaniu przestrzennym" Przemysław Malczewski - Instytut Rozwoju Terytorialnego
   
 4. „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa" - asp. szt. Kamil Drogoń - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
   
 5. „Czym jest baza danych ewidencji wód , urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i jak można wykorzystać informacje w niej zawarte"Izabela Jankowiak i Krzysztof Pleśniak – PGW Wody Polskie
   
 6. „Prowadzenie zadań gminy w zakresie inwestycji i transportu zbiorowego z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej"Anita Szymańska i Tomasz Ratajczak – Gmina Jarocin
   
 7. „Geoportal Dolnego Śląska jako przydatne narzędzie analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz baza przystanków wykorzystywana przez zarządców, turystów i przewoźników"Paweł Bąk – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
   
 8. „Model 3D jako integralna część Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania" - Michał Michałowski i Grzegorz Hopek – Urząd Miasta Poznania
   
 9. „Więcej? Szybciej? Lepiej? – nowa odsłona Geoportalu Dolny Śląsk"Paulina Dmoch i Tomasz Bieroński – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
   
 10. „GIS jako narzędzie do mądrego planowania rozwoju miasta/gminy" - Anna Pierzchała - ESRI Polska

 


 

 

Wrocławski GISDAY 2017

W dniach 15 - 16 listopada 2017 r. Wydział Geodezji i Kartografii UMWD aktywnie uczestniczył w obchodach Międzynarodowego Dnia Systemów Informacji Przestrzennej.

Byliśmy obecni na IV Wrocławskim GISDay, organizowanym przez koła naukowe z trzech czołowych wrocławskich uczelni: Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. 16 listopada na naszym stoisku prezentowaliśmy Geoportal Dolny Śląsk oraz informowaliśmy o pracach związanych z projektem pn. „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej". Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Zainteresowani mogli otrzymać informator Wydziału Geodezji i Kartografii UMWD, ulotki dotyczące projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk", mapy oraz upominki reklamowe Dolnego Śląska.

Podczas sesji wykładowej Iwona Nakonieczna (dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii UMWD) wygłosiła referat pt. „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej", skierowany przede wszystkim do licznie zebranej młodzieży ze szkół średnich oraz studentów.

15 listopada pracownicy działu ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WGiK poprowadzili również warsztaty GIS dla studentów. Tematyka warsztatów związana była z aktualizacją Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT 10k.

W trakcie trwania IV GISDay zainagurowany został konkurs „Dolny Śląsk na kompozycji mapowej". Jest to już II edycja konkursu, którego celem jest zachęcenie sympatyków systemów informacji geograficznej do zgłębienia informacji o województwie dolnośląskim. Zwycięskie prace – oprócz cennych nagród rzeczowych – zostaną opublikowane w Geoportalu Dolnego Śląska.

15 listopada braliśmy również udział w konferencji organizowanej w ramach wdrażania projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego", w Bolesławcu. Projekt jest dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Omawiana tematyka dotyczyła zagadnień związanych z infrastrukturą informacji przestrzennej oraz e-usług.

Organizatorzy konferencji przedstawili koncepcję struktury organizacyjnej wdrażanego systemu SIP, którą tworzą wybrane gminy północno-zachodniej części województwa oraz Jednostka Centralna tj. Referat Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec.  Następnie omówiono obszary działania systemu, podzielone na 12 grup tematycznych (w tym m.in. planowanie przestrzenne, turystyka i rekreacja, ochrona zdrowia i polityka społeczne, interaktywny plan miasta). Przedstawiony został także zakres działań Jednostki Centralnej, odpowiedzialnej za prowadzenie projektu.

Biorący udział w konferencji przedstawiciele Wydziału Geodezji i Kartografii zaprezentowali zasoby Geoportalu Dolny Śląsk oraz omówili możliwości jego wykorzystania przez partnerów biorących udział w projekcie gminnym. Szczególną uwagę zwrócono na moduł prezentujący plany urządzeniowo-rolne gmin oraz możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu oraz planowaniu przestrzennym gminy.