Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Klauzula informacyjna RODO – Użytkownicy Geoportalu Dolny Śląsk

Zgodnie z art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
 2. Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji zadań Marszałka z zakresu geodezji i kartografii, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikających z przepisów prawa, w szczególności: ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie lokalizacji;
 5. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą użytkownicy Geoportalu Dolny Śląsk;
 6. Pani/ Pana dane nie będą  przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest  Geoportal Dolny Śląsk;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Klauzula informacyjna RODO – w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
 2. Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy, jeśli została wyrażona stosowna zgoda w treści przesłanych dokumentów rekrutacyjnych;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 5. Pani/Pana dane nie będą  przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

W przesyłanych do nas dokumentach rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny) prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

Jeżeli chcą Państwo, aby Wasze dokumenty rekrutacyjne zostały wykorzystane na potrzeby naszych przyszłych procesów rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w nich dodatkowo poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 

Informacja na temat plików cookies

Serwis używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, według ustawień przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.