Gospodarka odpadami

   Podstawą opracowania bazy była uchwała nr Xl/1243/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012.

   Moduł mapowy prezentuje podział województwa na Regiony gospodarki odpadami, lokalizację Regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w regionach gospodarki odpadami komunalnymi województwa dolnośląskiego - RIPOK oraz Instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionów gospodarki odpadami komunalnymi – IZ.

   Dodatkowo moduł mapowy zawiera warstwę granic administracyjnych opracowaną na podstawie Państwowego Rejestru Granic, warstwę zawierającą Bazę Danych Obiektów Topograficznych oraz ortofotomapę w dwóch ujęciach czasowych – 2006 i 2010.

   Baza została opracowana w 2014 roku i jest cyklicznie aktualizowana.