GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

geoportal.dolnyslask.pl - zobacz więcej!

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

 

Moduły dostępne na Geoportalu Dolny Śląsk

   Mapy topograficzne i ortofotomapy

          Mapa topograficzna województwa

          Mapy historyczne 1905-2013

          Ortofotomapy

          Mapa topograficzna RPO

   Przyroda

          Regiony Fizycznogeograficzne

          Woda

                  Mapa hydrograficzna

                  Retencja wody i zagrożenie suszą

         Gleby

                  Mapa glebowo-rolnicza

                  Bilans zmian użytkowania gruntów (1960-2010)

                  Właściwości gleb

                  Mapa erozji wodnej

                  Mapa erozji wietrznej

   Ochrona Środowiska

           Mapa sozologiczna

           Mapa akustyczna

 

   Gospodarka

          Specjalne Strefy Ekonomiczne

          Surowce skalne i wody lecznicze

          Rybactwo śródlądowe

          Dotacje - ochrona gruntów rolnych

          Zmiany przeznaczenia gruntów

   Społeczeństwo

          Baza Obiektów Użyteczności Publicznej

          Poprawa bezpieczeństwa

   Infrastruktura

         Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa

         Sport

         Gospodarka odpadami

   Region i turystyka

          Szlaki kulturowe

          Dziedzictwo kulinarne

   Mapa użytkownika

  Wystepowanie Barszczu Sosnowskiego

  Moduł 3D

 
 

 

MAPA UŻYTKOWNIKA

Moduł mapowy z podstawową warstwą przygotowany do dodania przez użytkownika dowolnej mapy z naszego Geoportal'u i stworzenie własnej wizualizacji, którą następnie można zapisać i udostępnić innym użytkownikom.

 

Aby dodać mapę do modułu trzeba:

1. W menu Plik wybrać Dodaj WMS/WMTS

2.   W oknie narzędzia przełączyć na geoREST

3. Pojawi się lista, w której mapy pogrupowane są tematycznie tak jak w menu wyboru modułów. Następnie wybrać interesujący nas temat i nacisnąć przycisk Połącz.

4. W oknie parametrów można wybrać interesujące nas warstwy oraz przezroczystość mapy a następnie dodać mapę poprzez naciśnięcie przycisku Dodaj, który znajduje się w prawym, dolnym rogu.

Aby zapisać i udostępnić mapę trzeba:

1. W menu Plik wybrać Sesje użytkownika

2. Nacisnąć przycisk Dodaj znajdujący się w lewym, dolnym roku okna.

3. Nadać nazwę swojej mapie oraz wybrać z listy Baza danych a następnie nacisnąć Utwórz a zapisana mapa pojawi się na liście.

4. Po zaznaczeniu zapisanej mapy na liście w prawym, dolnym rogu pojawi się adres do niej. Warto go zapisać aby w przyszłości uzyskać dostęp z dowolnego komputera lub po zresetowaniu ustawień przeglądarki. Można adres również wysłać przez e-mail wybranej przez nas osobie.

 

MODUŁ 3D

Zapraszamy do użytkowania nowej interaktywnej wizualizacji wykonanej w środowisku 3D.

Użytkownik może poruszać się w dowolnym kierunku za pomocą myszki i klawiatury.

W module wykorzystany został model NMT, Ortofotomapa, nazwy szczytów, miejscowości, budynki oraz nazwy ulic.

Do poprawnego działania wymagana jest przeglądarka internetowa obsługująca WebGL.

Aby to sprawdzić oraz uzyskać dodatkowe informację na temat właściwej wersji przeglądarki wejdź tutaj.  

Aby poruszać się w przestrzeni 3D można wykorzystywać myszkę oraz klawiaturę.

Po naciśnięciu lewego klawisza myszki i poruszeniu nią wykonywany jest obrót zarówno w pionie jak i w poziomie. Scroll myszki przybliża lub oddala użytkownika. Klawisze strzałek na klawiaturze przemieszczają użytkownika w poziomie. Przytrzymanie klawisza Shift powoduje przełączenie trybu pracy myszki z obrotu na ruch w poziomie.

Istnieje też możliwość konfiguracji czułości nawigacji oraz zasięgu widocznego terenu. Narzędzie to dostępne jest w menu Widok pod nazwą Ustawienia.

Interesujące miejsca w województwie dolnośląskim zostały zawarte w narzędziu Zakładki przestrzenne znajdującym się w menu Widok. Po naciśnięciu na zdjęcie widok przenoszony jest w miejsce, którego dotyczy zdjęcie (np. na Śnieżkę)

Możliwa jest również zmiana parametrów atmosferycznych w środowisku 3D.

 

WYSTĘPOWANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO

Występowanie barszczu Sosnowskiego w województwie dolnośląskim w 2015 roku.

Dane pochodzą z "Systemu Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego". Geolokalizacja dotyczy występowania rośliny w 2015 roku i została potwierdzona przez użytkowników z gmin i powiatów w oparciu o Bazę Danych Obiektów Topograficznych.

 • Występowanie barszczu Sosnowskiego
 • Miejscowości
 • Państwowy rejestr Granic
 • Podkładowa mapa topograficzna
 • Ortofotomapa 2012
 • Ortofotomapa 2006
 • Ortofotomapa 2010

 

DOLNOŚLĄSKIE SZLAKI KULTUROWE

Dane do opracowania modułu „Szlaki kulturowe" zostały pozyskane z Wydziału Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, gdzie zrealizowano projekt pn. „Promocja dolnośląskich tras turystycznych o znaczeniu regionalnym" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Priorytet 6: Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska „Turystyka i kultura"

Działanie 6.4 Turystyka i kultura

Opracowanie obejmuje 14 szlaków kulturowych, na których wyróżniono atrakcje główne oraz towarzyszące:

 • Szlak Zamków Piastowskich
 • Szlak Historii i Tradycji Wrocławia
 • Szlak Obiektów Dziedzictwa Techniki Przemysłowej
 • Szlak cysterski
 • Szlak Dolnośląskich Zamków i Pałaców
 • Szlak Sudecki im. Mieczysława Orłowicza
 • Szlak Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej
 • Szlak Marianny Orańskiej
 • Szlak Sanktuariów i Ośrodków Pielgrzymkowych
 • Szlak św. Jakuba – Droga dolnośląska
 • Szlak św. Jakuba – Droga VIA REGIA
 • Szlak św. Jakuba – Droga sudecka
 • Szlak św. Jakuba – Droga ślężańska
 • Szlak Historycznych Parków i Ogrodów Borów Dolnośląskich

 

BILANS ZMIAN UŻYTKOWANIA GRUNTÓW (1960-2010)

Moduł przedstawia zmiany użytkowania gruntów w latach 1960-2010 i powstał na podstawie mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000.

Zmiany użytkowania gruntów zostały zaprezentowane diagramami słupkowymi przeciwstawnymi. Nad osią "x" diagramu pokazane zostały te użytki, których powierzchnia wzrosła na danym obszarze (województwa, powiatu, gminy, miejscowości). Pod osią "x" znajdują się użytki, których powierzchnia uległa zmniejszeniu.

Diagramy słupkowe zostały przygotowane w zależności (od wybranej przez użytkownika skali mapy) dla jednostek administracyjnych tj. dla całego województwa, poszczególnych powiatów, gmin oraz dla większości miejscowości. Dla miast zmiany zostały pokazane w diagramach prezentujących gminy.

Wartości zmian można odczytać przy użyciu narzędzia "Identyfikacja" i kliknięciu na wybrany diagram. Pozostałe informacje potrzebne do odczytania diagramów znajdują się w oknie "Zawartość mapy" w zakładce "Legenda".

 • Bilans zmian użytkowania gruntów (w % pow.) w latach 1960-2010
 • Bilans zmian użytkowania gruntów (w ha pow.) w latach 1960-2010
 • ortofotomapa 2010
 • Numeryczny model terenu - cieniowanie
 • Mapa glebowo-rolnicza skala 1:25 000

 

BAZA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Moduł przedstawia bazę obiektów użyteczności publicznej ( w skrócie BOUP) powstałą jako uzupełnienie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT). Baza zawiera wiele warstw tematycznych, takich jak: placówki administracyjne, opiekuńcze, sądowe, oświatowe, obiekty sportowe, kultury, turystyczne, jak również obiekty związane z ochroną zdrowia lub inne przydatne punkty typu: świątynie, policja, straż, dworce, porty lotnicze. Przy wizualizacji informacji o BOUP użyte zostały znaki graficzne – ikony reprezentujące różne kategorie punktów (np. hotele, kina, urzędy, kościoły, przystanki , itp.). Dane w bazie informują nas nie tylko o kategorii i nazwie danego obiektu, ale również dostarczają nam danych kontaktowych. Baza będzie uzupełniana w coraz większą ilość informacje w marę ich pozyskiwania.

 • Administracja urzędowa
 • Placówki wymiaru sprawiedliwości
 • Miejscowości
 • Nazwy ulic
 • Państwowy Rejestr Granic
 • Podkładowa mapa topograficzna
 • Ortofotomapa 2012
 • Ortofotomapa 2010
 • Ortofotomapa 2006

 

 

MAPA TOPOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA

Moduł zawierający wizualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych (poprzednia nazwa – TBD). Jest ona bardzo dokładnym odzwierciedleniem topografii całego województwa dolnośląskiego tj. hydrografia, roślinność drogi, koleje, budynki, adresy i wiele innych.

• Punkty Użyteczności Publicznej
• Państwowy Rejestr Granic
• Mapa topograficzna (BDOT) 1:10000
• Mapa topograficzna (VMAP) 1:50000
• Mapa topograficzna (BDO) 1:250000, 1:500000, 1:1000000
• Numeryczny Model Terenu
• Ortofotomapa

 

 

MAPY HISTORYCZNE 1905-2013

Moduł zawiera arkusze map topograficznych z lat 1905-2013.

Archiwalne mapy topograficzne Messtischblatt 1:25 000 z lat 1905-1944 oraz wydania powojenne polskich map topograficznych z układów PUWG '65, PUWG '42, PUWG '92 oraz GUGiK 80.
 

 • Skorowidz map Messtischblatt
 • Państwowy Rejestr Granic
 • Nazwy miejscowości
 • Nazwy ulic
 • Podkład
 • Mapa topograficzna (BDOT)
 • Topograficzne - układ 92 i 42
 • Topograficzne - układ 65
 • Messtischblatt
 • Mapa topograficzna (BDO)


 

 

 

ORTOFOTOMAPY

Moduł zawierający wysokiej rozdzielczości ortofotomapy dla terenu całego województwa dolnośląskiego.

 • Państwowy Rejestr Granic
 • Ortofotomapa – aktualność 2014 r. (kolorowa)
 • Ortofotomapa – aktualność 2012 r. (kolorowa)
 • Ortofotomapa – aktualność 2010 r. (kolorowa)
 • Ortofotomapa – aktualność 2004 r. (czarno-biała)

Dodatkowo moduł zawiera narzędzie „Pasek czasu" umożliwiający płynne przełączanie obrazów o różnej aktualności i porównanie zaistniałych zmian.

 

 

PODZIAŁ FIZYCZNOGEOGRAFICZNY

Na cieniowanym obrazie wysokościowym województwa dolnośląskiego, który powstał z Numerycznego Modelu Terenu, przedstawiono regionalizacje fizycznogeograficzną województwa dolnośląskiego wraz z nazwami i wysokościami szczytów dla terenów wyżynnych i górskich. Moduł ten pozwala na odczytanie wysokości i nazwy szczytu oraz na odczytanie wysokości terenu dowolnie wybranego punktu.

• Szczyty górskie
• Regiony fizycznogeograficzne
• Ortofotomapa – aktualność 2010 r. (kolorowa)
• Numeryczny Model Terenu

 

 

 

MAPA SOZOLOGICZNA

Mapa sozologiczna przedstawia stan środowiska przyrodniczego, przyczyny i skutki zmian zachodzących w tym środowisku oraz formy i sposoby ochrony jego naturalnych wartości. Posiada ona 70 warstw tematycznych należących do grup: formy ochrony środowiska przyrodniczego, degradacja środowiska przyrodniczego, przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego oraz formy rekultywacji środowiska przyrodniczego.

• Topografia
• Mapa sozologiczna

 

 

 

MAPA HYDROGRAFICZNA

Przedstawia w syntetycznym ujęciu warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym, jego zainwestowaniem i przekształceniem. Treść mapy obejmuje między innymi: topograficzne działy wodne, wody powierzchniowe i podziemne, przepuszczalność gruntów, zjawiska i obiekty gospodarki wodnej, punkty hydrometryczne pomiarów stacjonarnych.
• Topografia
• Mapa hydrograficzna

 

 

 

 

MAPA GLEBOWO-ROLNICZA

Mapa glebowo-rolnicza przedstawia przestrzenną zmienność siedliska glebowego oraz zawiera informacje dotyczące ważniejszych właściwości fizycznych i przydatności rolniczej gleby. Treść mapy stanowią kompleksy rolniczej przydatności gleb, wydzielone na podstawie budowy profilu glebowego, warunków klimatycznych, usytuowania w terenie oraz stosunków wilgotnościowych, typy genetyczne gleb oraz skład mechaniczny warstw profilu glebowego.

• Państwowy Rejestr Granic
• Topografia
• Mapa zmian użytkowania gruntów
• Mapa glebowo-rolnicza 1:25000
• Mapa glebowo-rolnicza 1:5000
• Mapa glebowo-rolnicza stan na lata 1960-1980
• Numeryczny Model Terenu
• Ortofotomapa – aktualność 2010 r. (kolorowa)
• Ortofotomapa – aktualność 2006 r. (czarno-biała)

 

 

EROZJA WODNA

Mapa zagrożenia gleb użytków rolnych erozją wodną przedstawia przestrzenną zmienność potencjalnej degradacji gleb w województwie dolnośląskim.
Przestrzenne wydzielenie stopni zagrożenia gleb erozją wodną powierzchniową przeprowadzono poprzez analizę informacji zawartej na mapach spadków terenu, podatności gatunków gleb na wymywanie cząstek gleb oraz roczną sumę opadów atmosferycznych dla danego terenu.

• Topografia
• Podatność gleb na erozję wodną
• Zagrożenie wodą powierzchniową
• Spadki terenu
• Użytkowanie terenu

 

 

EROZJA WIETRZNA

Mapa zagrożenia gleb użytków rolnych erozją wietrzną przedstawia przestrzenną zmienność warunków deflacji z uwzględnieniem właściwości gleb, rzeźby terenu oraz warunków wietrznych.
Do opracowania dodatkowo dołączone są osobne mapy podatności gleb na deflację ze względu na skład granulometryczny gleby oraz mapy podatności gleb na deflację ze względu na rzeźbę terenu i wiatr.

• Topografia
• Podatność gleb na erozję wietrzną
• Erozja wietrzna
• Rzeźba terenu i warunki wietrzne
• Użytkowanie terenu

 

 

WŁAŚCIWOŚCI GLEB

Mapy powstałe w opracowaniu charakteryzują przestrzeń rolniczą pod względem warunków glebowo-przyrodniczych.

• Topografia
• Zanieczyszczenie gleby kadmem
• Zawartość kadmu
• Zanieczyszczenie gleby miedzią
• Zawartość miedzi
• Zanieczyszczenie gleby niklem
• Zawartość niklu
• Zanieczyszczenie gleby ołowiem
• Zawartość ołowiu
• Zanieczyszczenie gleby siarką
• Zawartość siarki
• Zanieczyszczenie gleby cynkiem
• Zawartość cynku
• Pilność wapnowania gleby
• Wapnowanie gleby – zalecana dawka
• Zasobność gleby w magnez
• Zasobność gleby w potas
• Ph gleby w latach 2004-2006
• Ph gleby w latach 2000-2003
• Zmiana Ph gleby w latach 2000-2006
• Zasobność w materię organiczną
• Prognoza zmian materii organicznej
• Rolnicza przestrzeń produkcyjna

 

 

ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW

Baza zmian przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze oraz gruntów wyłączonych z produkcji rolnej o szczegółowości odpowiadającej skali 1:10 000

• Topografia
• Zmiany przeznaczenia gruntów
• Specjalne Strefy Ekonomiczne
• Ortofotomapa – aktualność 2010 r. (kolorowa)
• Ortofotomapa – aktualność 2006 r. (czarno-biała)

 

 

SUROWCE SKALNE I WODY LECZNICZE

Baza została opracowana na podstawie decyzji wydanych przez Geologa Województwa na eksploatacje złóż surowców skalnych. Baza zawiera część graficzną z wykreślonymi obszarami i terenami górniczymi oraz część opisową z informacjami m.in. o rodzaju wydobywanego surowca, sposobie wydobycia, wielkości wydobycia, czasie eksploatacji złoża i innymi.

• Topografia
• Surowce skalne
• Ortofotomapa – aktualność 2010 r. (kolorowa)
• Ortofotomapa – aktualność 2006 r. (czarno-biała)

 

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE

Baza przedstawiająca dokładne położenie i zasięg Specjalnych Stref Ekonomicznych
• Topografia
• Specjalne Strefy Ekonomiczne
• Zmiany przeznaczenia gruntów
• Ortofotomapa – aktualność 2010 r. (kolorowa)
• Ortofotomapa – aktualność 2006 r. (czarno-biała)

 

 

RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE

Mapa okręgów i obwodów rybackich wraz z lokalizacją obwodów ochronnych.

• Topografia
• Okręgi i obwody rybackie
• Ortofotomapa – aktualność 2010 r. (kolorowa)
• Ortofotomapa – aktualność 2006 r. (czarno-biała)

 

 

 

 

DOLNOŚLĄSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA

Mapa przestawiająca strukturę i przebieg Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej.

• Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa
• Topografia
• Ortofotomapa – aktualność 2010 r. (kolorowa)
• Ortofotomapa – aktualność 2006 r. (czarno-biała)

 

 

OBIEKTY SPORTOWE

Mapa prezentuje lokalizację wszystkich boisk wybudowanych w ramach projektów „Moje Boisko – Orlik 2012" i „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" na przestrzeni ostatnich sześciu lat (2008-2013).

• Obiekty sportowe
• Topografia
• Mapa topograficzna (BDOT)
• Ortofotomapa – aktualność 2010 r. (kolorowa)
• Ortofotomapa – aktualność 2006 r. (czarno-biała)

 

 

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

Moduł prezentuje lokalizację placówek biorących udział w programie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pn. „Bezpieczny Dolnoślązak".

• Bezpieczeństwo
• Topografia
• Mapa topograficzna (BDOT)
• Ortofotomapa – aktualność 2010 r. (kolorowa)
• Ortofotomapa – aktualność 2006 r. (czarno-biała)

 

 

GOSPODARKA ODPADAMI

Moduł mapowy prezentuje podział województwa na Regiony gospodarki odpadami, lokalizację Regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w regionach gospodarki odpadami komunalnymi województwa dolnośląskiego - RIPOK oraz Instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionów gospodarki odpadami komunalnymi – IZ.


• Gospodarka odpadami
• Państwowy Rejestr Granic
• Topografia
• Mapa topograficzna (BDOT)
• Ortofotomapa – aktualność 2010 r. (kolorowa)
• Ortofotomapa – aktualność 2006 r. (czarno-biała)

 

MAPA AKUSTYCZNA

Moduł mapowy opracowany na podstawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego". Program jest sporządzany dla terenów województwa dolnośląskiego leżących poza aglomeracjami wzdłuż dróg, linii kolejowych, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN.


• Miejscowości
• Nazwy ulic
• Mapa akustyczna
• Państwowy Rejestr Granic
• Podkładowa mapa topograficzna
• Ortofotomapa – aktualność 2012 r. (kolorowa)
• Ortofotomapa – aktualność 2010 r. (kolorowa)
• Ortofotomapa – aktualność 2006 r. (czarno-biała)

 

 

RETENCJA WODY W GLEBIE I ZAGROŻENIE SUSZĄ

Moduł mapowy zawierający szereg map charakteryzujących województwo dolnośląskie pod względem warunków retencyjnych gleb.
 

• Miejscowości
• Państwowy Rejestr Granic
• Podkładowa mapa topograficzna
• Całkowita pojemność wody
• Podatność gleb na suszę rolniczą
• Opady w okresie wiosennym
• Opady w okresie wegetacyjnym
• Opady roczne
• Potencjalna susza
• Rzeczywiste zasięgi suszy rolniczej

• Typy genetyczne gleb
• Woda niedostępna dla roślin
 

 

 

DZIEDZICTWO KULINARNE

Moduł prezentuje lokalizację obiektów wchodzących w skład Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego na Dolnym Śląsku.
 

• Dziedzictwo kulinarne
• Miejscowości
• Podkład
• BDOT
• Podkładowa mapa topograficzna
• Ortofotomapa – aktualność 2012 r. (kolorowa)
• Ortofotomapa – aktualność 2010 r. (kolorowa)
• Ortofotomapa – aktualność 2006 r. (czarno-biała)

 
 

 

 

DOTACJE - OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH

Moduł przedstawia dotacje udzielone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w latach 2011-2014.
 

• Dotacje
• Państwowy Rejestr Granic
• Miejscowości
• Podkład
• BDOT
• Podkładowa mapa topograficzna
• Ortofotomapa – aktualność 2012 r. (kolorowa)
• Ortofotomapa – aktualność 2010 r. (kolorowa)
• Ortofotomapa – aktualność 2006 r. (czarno-biała)