Zadania Działu ds. DIIP

Do zadań Działu ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej należy w szczególności:

 1. Współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym w prowadzeniu bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju dotyczącej obszaru województwa dolnośląskiego,
 2. Zakładanie, prowadzenie i aktualizacja zbiorów danych przestrzennych związanych z zadaniami własnymi wykonywanymi przez Geodetę Województwa, w tym Wojewódzkiej Bazy Ochrony Gruntów Rolnych,
 3. Tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych prowadzonych w ramach zadań Działu,
 4. Współpraca z departamentami i wydziałami UMWD oraz jednostkami organizacyjnymi województwa dolnośląskiego przy zakładaniu, prowadzeniu i aktualizacji tematycznych baz danych oraz ich publikacja na Geoportalu Dolnego Śląska,
 5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, poprzez prowadzenie Geoportalu Dolnego Śląska, w tym:
 1. udział w planowaniu działań związanych z utrzymaniem i rozwojem Geoportalu,
 2. tworzenie i utrzymywanie wspólnych elementów infrastruktury informacji przestrzennej w celu zapewnienia optymalnego dostępu do zbiorów danych i usług przestrzennych,
 3. integracja, przetwarzanie oraz prezentacja na Geoportalu Dolnego Śląska zbiorów danych przestrzennych prowadzonych w ramach zadań własnych Geodety Województwa i przez inne jednostki organizacyjne UMWD,
 4. wprowadzanie rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonych w ramach zadań Działu,
 5. opracowywanie warunków technicznych dla nowych zbiorów danych przestrzennych oraz rozbudowy Geoportalu Dolny Śląsk,
 1. Sporządzanie wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów, budynków i lokali,
 2. Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych,
 3. Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
 4. Współpraca z działającymi na terenie województwa jednostkami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego oraz wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii uczelniami, szkołami, organizacjami gospodarczymi i społeczno-zawodowymi w zakresie realizowanych spraw,
 5. Prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych w zakresie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze, zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 6. Przygotowywanie i publikowanie w BIP informacji publicznej o zadaniach i procedurach realizowanych przez Wydział
 7. Realizacja dla Wydziału Polityki Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,