Zadania Działu ds. DIIP

Do zadań Działu ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej należy w szczególności:

 1. Współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym w prowadzeniu bazy  danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju dotyczącej obszaru województwa dolnośląskiego.
 2. Zakładanie, prowadzenie i aktualizacja zbiorów danych przestrzennych związanych z zadaniami własnymi wykonywanymi przez Geodetę Województwa, w tym Wojewódzkiej Bazy Ochrony Gruntów Rolnych.
 3. Tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych prowadzonych w ramach zadań Działu.
 4. Współpraca z departamentami i wydziałami UMWD oraz jednostkami organizacyjnymi Województwa Dolnośląskiego przy zakładaniu, prowadzeniu i aktualizacji tematycznych baz danych oraz ich publikacja na Geoportalu Dolnego Śląska.
 5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, poprzez prowadzenie Geoportalu Dolnego Śląska, w tym:
  1. udział w planowaniu działań związanych z utrzymaniem i rozwojem Geoportalu,
  2. tworzenie i utrzymywanie wspólnych elementów infrastruktury informacji przestrzennej w celu zapewnienia optymalnego dostępu do zbiorów danych i usług przestrzennych,
  3. integracja, przetwarzanie oraz prezentacja na Geoportalu Dolnego Śląska zbiorów danych przestrzennych prowadzonych w ramach zadań własnych Geodety Województwa i przez inne komórki organizacyjne UMWD,
  4. wprowadzanie rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonych w ramach zadań Działu,
  5. opracowywanie warunków technicznych dla nowych zbiorów danych przestrzennych oraz rozbudowy Geoportalu Dolny Śląsk.
 6. Współpraca z departamentami i wydziałami UMWD oraz jednostkami organizacyjnymi Województwa Dolnośląskiego w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 7. Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych.
 8. Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.
 9. Współpraca z działającymi na terenie województwa jednostkami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego oraz wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii uczelniami, szkołami, organizacjami gospodarczymi i społeczno-zawodowymi w zakresie realizowanych spraw.
 10. Prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych w zakresie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 11. Przygotowywanie i publikowanie w BIP informacji publicznej o zadaniach i procedurach realizowanych przez Wydział.
 12. Współpraca przy realizacji projektu „Programy rewitalizacji gmin II" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.