Podstawy prawne

logo inspireDyrektywa INSPIRE - jest Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.03.2007 roku, która określa zasady budowy i prowadzenia jednorodnej infrastruktury informacji przestrzennej w Wspólnocie Europejskiej. Celem dyrektywy jest wspieranie działań dotyczących polityk wspólnotowych w zakresie ochrony środowiska oraz polityk lub działań mogących oddziaływać na środowisko. W odniesieniu do Polski, przyjęcie dyrektywy INSIRE oznacza utworzenie w określonym terminie Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, która po przebudowaniu i ustandaryzowaniu oraz dostosowania polskiego prawa będzie stanowiła część Europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Ogólne wymagania stawiane państwom członkowskim odnośnie budowy infrastruktury danych przestrzennych zapisane są w pkt. 6 preambuły dyrektywy:

„Infrastruktury informacji przestrzennej w państwach członkowskich powinny być zaprojektowane tak, aby zapewnić przechowywanie, udostępnianie oraz utrzymywanie danych przestrzennych na odpowiednim szczeblu; aby było możliwe łączenie w jednolity sposób danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł we Wspólnocie i wspólne korzystanie z danych przestrzennych zgromadzonych na jednym szczeblu organów publicznych przez inne organy publiczne; aby dane przestrzenne były udostępniane na warunkach, które nie ograniczają bezzasadnie ich szerokiego wykorzystania; aby łatwo było wyszukać dostępne dane przestrzenne, ocenić ich przydatność dla określonego celu oraz poznać warunki dotyczące ich wykorzystania".

Elementami infrastruktury informacji przestrzennej w ramach INSPIRE, które tworzyć mają jeden wspólny system są: metadane, zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych, usługi i technologie sieciowe, porozumienia w sprawie wspólnego korzystania, dostępu i użytkowania oraz mechanizmy kontroli i monitorowania, procesy i procedury ustanowione, stosowane lub udostępniane zgodnie z dyrektywą.

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie.