Metadane

Metadane - dane zawierające informacje o zbiorach danych - dostarczają odpowiedzi na kluczowe pytania: co, kto, gdzie, kiedy i jak? Otrzymujemy zatem ogólną charakterystykę zbioru danych, informacje o instytucjach odpowiedzialnych za dane, zasięgu przestrzennym i aktualności danych, a także o możliwościach dostępu i wykorzystania danych. Dzięki tym odpowiedziom możemy ocenić przydatność zbiorów danych do wykorzystania w interesującym nas zakresie.

Standardy Metadanych

ISO 19115

Norma 19115 Geographic information-Metadata Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (International Organization for Standardization - ISO) opracowana została przez Komitet Techniczny TC 211 do spraw Informacji geograficznej i opublikowana w maju 2003 roku. Jej treść jest rezultatem szerokiej współpracy międzynarodowej, z udziałem przedstawicieli 33 krajów i 12 organizacji, którą prowadzono z uwzględnieniem bogatych doświadczeń zebranych przy opracowaniu i stosowaniu wcześniejszych norm metadanych (normy 12657 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (Comité Européen de Normalisation - CEN) z 1998 oraz Norma Federalnego Komitetu Danych Geograficznych (Federal Geographic Data Committee - FGDC) Stanów Zjednoczonych z 1994.

Norma definiuje model opisu informacji geograficznej i związanych z nią serwisów. Model ten dostarcza informacji na temat identyfikacji, zakresu, jakości, przestrzennych i czasowych schematów, układów odniesienia oraz dystrybucji cyfrowych danych geograficznych. Zdefiniowany w normie schemat identyfikuje encje metadanych i ich elementy składowe oraz określa ich organizację poprzez ustanowienie pomiędzy nimi odpowiednich zależności i powiązań. Dla każdej encji i każdego elementu metadanych schemat definiuje nazwę, dziedzinę oraz obowiązek występowania (obligatoryjny, fakultatywny lub warunkowy). W ten sposób abstrakcyjny schemat normy wyznacza zarówno minimalny jak i pełny model aplikacyjny metadanych oraz zapewnia możliwość dostosowania opisu do potrzeb konkretnego zasobu informacji geograficznej.

ISO/CD TS 19139

Norma 19139 Geographic information-Metadata-XML schema implementation Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (International Organization for Standardization - ISO) opracowana została przez Komitet Techniczny TC 211 do spraw Informacji geograficznej w kwietniu 2007 roku. Potrzeba jej opracowania wynikła z przyczyny, że model metadanych zawarty w ISO 19115 ma charakter abstrakcyjny to jego poszczególne implementacje mogą się od siebie różnić w zależności od przyjętej przez poszczególnych producentów interpretacji normy. Zaproponowana specyfikacja techniczna określa jedyny właściwy model interpretacyjny UML dla abstrakcyjnego modelu metadanych ISO 19115 oraz definiuje odpowiadający mu schematu XSD dla potrzeb gromadzenia i transferu metainformacji.