Baza odrolnień gruntów

   W 2011 roku zakończyły się prace nad założeniem bazy zmian przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze oraz bazy gruntów wyłączonych z produkcji rolnej, o szczegółowości odpowiadającej skali 1:10 000 w układzie współrzędnych "1992". Opracowano także prognozę zmian użytkowania gruntów rolnych w perspektywie 2030 roku na podstawie modelu przestrzennego, z uwzględnieniem różnych scenariuszy ochrony.

Baza odrolnień gruntów

   Baza stanowi swoistą ewidencję gruntów ulegających odrolnieniu w woj. dolnośląskim. Wykorzystanie bazy zapewni efektywniejszy proces ochrony gruntów rolnych, m.in. przez możliwość przeprowadzania analiz przestrzennych. Opracowana prognoza zmian użytkowania gruntów pozwala natomiast wytyczyć trendy w gospodarowaniu dobrymi rolniczo gruntami w perspektywie następnych 20-stu lat.