Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

3. Scalenia infrastrukturalne

Scalenie gruntów, jako jeden z zabiegów urządzeniowo-rolnych, wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym, porządkuje rolniczą przestrzeń produkcyjną poprzez zmiany w układzie działek oraz ich własności. Prace scaleniowe umożliwiają ewolucję układu przestrzennego oraz przebiegu granic poszczególnych działek, poprzez ich podział bądź łączenie w większe obszary, o granicach dostosowanych do systemu urządzeń wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Budowa nowej drogi, przecinającej grunty rolne, powoduje przerwanie ciągłości przyrodniczej terenu, a tym samym staje się przeszkodą w dotychczasowym sposobie użytkowaniu gruntów. Prace prowadzone podczas scalania gruntów, umożliwiają podział działek w sposób uwzględniający przebieg projektowanej drogi tak, aby nowy układ działek był optymalny zarówno w stosunku do przebiegu samej drogi jak i siedliska właścicieli gruntów. Prowadzona w ramach prac poscaleniowych budowa dróg transportu rolnego, jest okazją do zaprojektowania ich nowego układu, który zabezpieczy potrzeby komunikacyjne właścicieli gruntów w zakresie dojazdów do poszczególnych pól uprawnych. Ponadto prace poscaleniowe, obejmujące swym zakresem m.in. tworzenie pasów buforowych i zadrzewień przydrożnych, umożliwią zminimalizowanie negatywnego wpływu dróg na środowisko przyrodnicze.

O ile scalenie gruntów rolnych, czy też sama budowa inwestycji drogowych, może być współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, to prace scaleniowo – wymienne, związane z tzw. scaleniami infrastrukturalnymi są finansowane:

  • w przypadku budowy autostrad, na mocy ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. 2003, Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.), przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,
  • w odniesieniu do innych dróg publicznych z budżetu jednostek samorządu.

Do tej pory opracowane zostały:

  1. Analiza wpływu budowy projektowanej drogi powiatowej nr 3396D na terenie powiatu świdnickiego na rolniczą przestrzeń produkcyjną
  2. Analiza wpływu budowy projektowanej drogi ekspresowej S-8 odcinek Wrocław-Syców na rolniczą przestrzeń produkcyjną
  3. Analiza wpływu wybudowanej autostrady A-4 odcinek Zgorzelec-Krzyżowa na rolniczą przestrzeń produkcyjną
  4. Analiza wpływu budowy projektowanej drogi ekspresowej S-3 na terenie województwa dolnośląskiego na rolniczą przestrzeń produkcyjną
  5. Program prac scaleniowo-wymiennych w województwie dolnosląskim związany z budową drogi ekspresowej S-3 na odcinku Legnica (węzeł A4) - Lubawka (granica państwa)