Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

III. Scalanie gruntów rolnych

Scalenie gruntów jest jednym z podstawowych zabiegów urządzeniowo - rolnych, wpływającym na kompleksową poprawę organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Ma na celu przekształcenie układu powierzchniowego gruntów rozdrobnionych i rozmieszczonych w szachownicy oraz nadmiernie wydłużonych, w możliwie duże i regularne działki. O konieczności wykonania scalania gruntów decydują szczegółowe analizy parametrów świadczących o zapotrzebowaniu na scalenia, które przeprowadzane są podczas opracowywania Planów urządzeniowo - rolnych gmin. Kompleksowe scalenia gruntów traktowane są dziś jako działania ściśle powiązane z wykonaniem zagospodarowania poscaleniowego.

Prowadzenie prac scaleniowych reguluje ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.). Dokumentem pomocniczym jest Instrukcja Nr 1 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o scalaniu gruntów z dnia 24 marca 1983 r. GZ-g-630-1/83.

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej powstała możliwość dofinansowania scalania gruntów rolnych w ramach dwóch, następujących po sobie, programów unijnych:

  • Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" Priorytet 2 „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich" Działanie 2.2. „Scalanie gruntów" – zakończony w czerwcu 2008 roku,
  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat I - Scalanie gruntów – obecnie realizowany.

   Geodecie Województwa - Wydziałowi Geodezji i Kartografii, na mocy Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 2421/III/09 z dnia 10 lutego 2009 r., zostały powierzone zadania z zakresu prowadzenia monitoringu prac geodezyjno - urządzeniowo - rolnych i koordynacji prac przygotowawczych do scaleń gruntów, w celu pozyskania dofinansowania na realizację tych zadań w ramach programów unijnych.

Do pobrania:

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 2421/III/09 z dnia 10 lutego 2009 r.

Uchwała 1/2 Uchwała 2/2 (format jpg)

 

O ile scalenie gruntów rolnych, czy też sama budowa inwestycji drogowych, może być współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, to prace scaleniowo – wymienne, związane z tzw. scaleniami infrastrukturalnymi są finansowane:

  • w przypadku budowy autostrad, na mocy ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. 2003, Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.), przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,
  • w odniesieniu do innych dróg publicznych z budżetu jednostek samorządu.