Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

2. Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych (do 1 stycznia 2011 r. TFOGR)

Przepisem regulującym zasady ochrony gruntów rolnych jest ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 909 z późn. zm.). W myśl art. 3 w/w ustawy, ochrona gruntów rolnych polega na:

 • ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne,
 • zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi,
 • rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze,
 • zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych,
 • ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi.


Należności i opłaty roczne pobierane z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej tworzą dochody budżetu województwa. Środki dochodów budżetu województwa związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych przeznaczone są na ochronę i poprawę jakości gruntów rolnych przewidzianą ustawą, a w szczególności na:

 1. rekultywację na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub zmniejszyły wartość użytkową wskutek działalności nieustalonych osób,
 2. rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych,
 3. użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczania,
 4. przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych, w tym zwrot kosztów zakupu nasion i sadzonek, utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń przeciwerozyjnych oraz odszkodowania, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy,
 5. budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji,
 6. budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
 7. wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych,
 8. wykonywanie badań płodów rolnych uzyskiwanych na obszarach ograniczonego użytkowania, o których mowa w art. 16 ustawy, oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych,
 9. wykonywanie zastępcze obowiązków określonych w ustawie,
 10. rekultywację nieużytków i użyźnianie gleb na potrzeby nowo zakładanych rodzinnych ogrodów działkowych.
 11. zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych

Wysokości środków budżetu województwa związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych nie można ustalić z wyprzedzeniem, gdyż zależą one od:

 • ruchu inwestycyjnego w województwie,
 • klasy gruntów wyłączanych,
 • wartości rynkowej gruntu w danym powiecie.

Środki dochodów budżetu województwa związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych powinny być w pierwszej kolejności przeznaczone na wykonywanie prac na obszarze tych gmin w których powstają oraz istnieją warunki uzyskania wzrostu produkcji rolniczej rekompensującej straty poniesione w wyniku zmniejszenia obszaru gruntów rolnych.