Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

d. Projekty urządzeniowo-rolne wsi

Projekty urządzeniowo-rolne wsi obejmujące swoim zasięgiem obszar wsi/obrębu, szczegółowo opisują stan istniejący oraz kierunki wielofunkcyjnego rozwoju danej wsi/obrębu ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, poprzez wskazanie koniecznych do wykonania zabiegów urządzeniowo - rolnych zmierzających do podniesienia efektywności gospodarowania na gruntach rolnych. Stanowią, wraz z innymi szczegółowymi opracowaniami dotyczącymi proponowanych kierunków zmian zachodzących na wsi, dokumenty pozwalające na przeprowadzenie kompleksowej przebudowy wsi.

Biorąc pod uwagę cele strategiczne i szczegółowe regionu, a także stopień zapotrzebowania na prace urządzeniowo-rolne wykazane w Planach urządzeniowo-rolnych gmin, w Projektach urządzeniowo-rolnych wsi wskazywane są kierunki dokonania zmian w sposobie użytkowania gruntów. Wynikają one m.in. z dostosowania rolnictwa do naturalnych warunków środowiska oraz wystąpienia na obszarze danej wsi nowych funkcji pozarolniczych. Zadaniem opracowania jest przeprowadzenie analizy stanu istniejącego w danej wsi/obrębie, a następnie kompleksowe (całościowe) ujęcie kierunków i możliwości zrównoważonego rozwoju obszaru wiejskiego, dostosowanego do zróżnicowanych uwarunkowań przyrodniczych i przestrzennych wsi, oraz wskazanie działań mających na celu ochronę środowiska.

Projekt urządzeniowo-rolny wsi -- WYTYCZNE (format pdf)