Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

BAZA DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH

BDOT10K

Na podstawie art.1 pkt 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 782) od dnia 31 lipca 2020 roku, nie będzie pobierana opłata za udostępnianie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k).

UDOSTĘPNIANIE DANYCH BDOT10k

Fragment bazy BDOT10k przedstawionej za pomocą znaków i symboli kartograficznych (okolice Wałbrzycha)

BDOT10k to baza danych obiektów topograficznych odpowiadająca szczegółowością mapie topograficznej w skali 1:10 000. W bazie gromadzone są informacje o obiektach topograficznych, obejmujące:

 • lokalizację przestrzenną obiektów,                            
 • charakterystykę obiektów,
 • kody kartograficzne,
 • metadane obiektów.

Obiekty zostały podzielone na 9 klas:

 • sieć wodna,
 • sieć komunikacyjna,
 • sieć uzbrojenia terenu,
 • pokrycie terenu,
 • budynki, budowle i urządzenia,
 • kompleksy użytkowania terenu,
 • tereny chronione,
 • jednostki podziału terytorialnego,
 • obiekty inne.

 

Fragment bazy BDOT10k bez  wizualizacji (okolice Świdnicy)

Fragment zwizualizowanej bazy BDOT10k (okolice Świdnicy)

         

 

BDOT10k została opracowana wg standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (D.U. 2011, Nr 279, poz.1642). 

Rozporządzenie określa:

 • zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych,
 • zakres informacji gromadzonych w bazie danych ogólnogeograficznych,
 • organizację, tryb i standardy tworzenia baz BDOT10k, BDOO,
 • tryb i standardy techniczne aktualizacji baz,
 • tryb i standardy techniczne udostępniania baz,
 • tryb i standardy tworzenia standardowych opracowań kartograficznych w następujących skalach: 1:10 000, 1:25000, 1:50000 1:100000 1:250000, 1:500000, 1:1 000 000.

Szczegółową klasyfikację obiektów w poszczególnych klasach określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

W bazie danych obiektów ogólnogeograficznych, BDOO, gromadzi się poddane generalizacji obiekty BDOT10k.

 

Zakres tematyczny BDOT 10k (wersja w pdf dostępna tutaj)
 • OT_SWRS_L – osie odcinków rzek i strumieni
 • OT_SWKN_L – odcinki kanałów
 • OT_SWRM_L – odcinki rowów melioracyjnych
 • OT_CIEK – nazwy cieków wodnych
 • OT_SKJZ_L – odcinki jezdni
 • OT_Ulica – nazwy ulic
 • OT_SKDR_L – odcinki dróg
 • OT_SzlakDrogowy – zawiera numery szlaków drogowych międzynarodowych, krajowych, wojewódzkich , powiatowych i gminnych
 • OT_SKRW_P –  ronda i węzły drogowe
 • OT_SKRP_L – odcinki ciągów ruchu pieszego i rowerowego
 • OT_SKTR_L – osie odcinków torów oraz zespołów torów służących do ruchu pojazdów szynowych
 • OT_WezelKolejowy – zawiera numery i nazwy węzłów linii kolejowych
 • OT_SKPP_L – odcinki przepraw
 • OT_SULN_L – odcinki  linii napowietrznych
 • OT_SUPR_L – odcinki przewodów rurowych
 • OT_PTWP_A – obszary wód powierzchniowych
 • OT_ZbiornikWodny – nazwy zbiorników wodnych
 • OT_PTNZ_A – pozostałe tereny niezabudowane
 • OT_PTLZ_A –  tereny leśne i zadrzewione
 • OT_PTRK_A – tereny roślinności krzewiastej
 • OT_PTUT_A – tereny upraw trwałych
 • OT_PTTR_A – tereny roślinności trawiastej i upraw rolnych
 • OT_PTKM_A – tereny pod drogami kołowymi, szynowymi i lotniskowymi, tzw. tereny komunikacyjne
 • OT_PTGN_A – tereny gruntów nieużytkowych
 • OT_PTPL_A – tereny placów
 • OT_PTSO_A – tereny składowania odpadów
 • OT_PTWZ_A – tereny wyrobisk i zwałowisk
 • OT_PTNZ_A – pozostałe tereny niezabudowane
 • OT_BUBD_A – budynki
 • OT_BUIN_L – budowle inżnierskie
 • OT_BUHD_A,OT_BUHD_L – budowle hydrotechniczne
 • OT_BUSP_A, OT_BUSP_L – budowle sportowe
 • OT_BUWT_A, OT_BUWT_P – wysokie budowle techniczne
 • OT_BUZT_A, OT_BUZT_P – zbiorniki techniczne
 • OT_BUUO_L – umocnienia drogowe, kolejowe i wodne
 • OT_BUZM_L – budowle ziemne
 • OT_BUTR_L, OT_BUTR_P – urządzenia transportowe
 • OT_BUIT_A, OT_BUIT_P – inne urządzenia techniczne
 • OT_BUCM_A – budowle cmentarne
 • OT_BUIB_A, OT_BUIB_L – inne budowle
 • OT_KUMN_A – kompleksy mieszkaniowe
 • OT_KUPG_A – kompleksy przemysłowo-gospodarcze
 • OT_KUHU_A – kompleksy handlowo-usługowe
 • OT_KUKO_A – kompleksy komunikacyjne
 • OT_KUSK_A – kompleksy sportowo-rekreacyjne
 • OT_KUHO_A – kompleksy usług hotelarskich
 • OT_KUOS_A – kompleksy oświatowe
 • OT_KUZA_A – kompleks zabytkowo-historyczny
 • OT_KUOZ_A – kompleks ochrony zdrowia i opieki społecznej
 • OT_KUSC_A – kompleksy sakralne i cmentarne
 • OT_KUIK_A – kompleksy użytkowania terenu
 • OT_KUPG_P – punkty charakterystyczne kompleksów przemysłowo-gospodarczych
 • OT_KUKO_P – punkty charakterystyczne kompleksów komunikacyjne
 • OT_Lotnisko – nazwy lotnisk i lądowisk
 • OT_Port – nazwy portów
 • OT_Elektrownia – nazwy elektrowni
 • OT_Kopalnia – nazwy kopalni
 • OT_TCON_A – obszary Natura 2000
 • OT_TCPK_A – obszary parków krajobrazowych
 • OT_TCPN_A – obszary parków narodowych
 • OT_TCRZ_A – rezerwaty
 • OT_ADJA_A – jednostki podziału administracyjnego kraju
 • OT_ADMS_A – obszary miejscowości i części miejsowości
 • OT_ADMS_P – punkty główne miejscowości
 • OT_OIPR_P – obiekty przyrodnicze
 • OT_OIKM_P, OT_OIKM_L, OT_OIKM_A – obiekty związane z komunikacją
 • OT_OIOR_P, OT_OIOR_L, OT_OIOR_A – obiekty o znaczeniu orientacyjnym w terenie
 • OT_OIMK_A – mokradła
 • OT_OISZ_A – szuwary

Fragment zwizualizowanej warstwy jezdnia (OT_SKJZ) bazy BDOT10k (Świdnica)

Fragment zwizualizowanej warstwy jezdnia (OT_SKJZ) bazy BDOT10k (Świdnica)

 

BDOT10k powstała w latach 2012-2013.

Wykorzystuje dane zawarte w państwowych rejestrach:

 • EGIB (Ewidencja Gruntów i Budynków),
 • GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu),
 • PRG (Państwowy Rejestr Granic),
 • PRNG (Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych),
 • ortofotomapa,
 • NMT (Numeryczny Model Terenu),

oraz dane znajdujące się w rejestrach prowadzonych przez inne organy i instytucje dotyczące, np.:

 • sieci komunikacyjnej z ministerstwa właściwego do spraw transportu,
 • sieci uzbrojenia terenu z ministerstwa właściwego do spraw łączności,
 • budowli i urządzeń z ministerstwa właściwego do spraw budownictwa,
 • kompleksów użytkowania terenu oraz pokrycia terenu z ministerstwa właściwego do spraw: rolnictwa, środowiska oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,
 • terenów chronionych z ministerstwa właściwego do spraw środowiska oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
 • zabytków nieruchomych z ministerstwa właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • sieci wodnej z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
 • identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju z Głównego Urzędu Statystycznego,
 • siedzib instytucji z urzędów miast i gmin,

a także dane pozyskane z wywiadu terenowego.

 

Fragment zwizualizowanej bazy BDOT10k wraz z informacjami o obiektach jezdnia i budynek (Wrocław)

 

 

Analiza położenia budynków oświaty, parków i obiektów sportowych na danych BDOT10k (Świdnica)

Formy udostępniania:

 • przy pomocy usług sieciowych,
 • w postaci wektorowej.