Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

b. Studium

Studium zapotrzebowania na prace scaleniowe w województwie dolnośląskim jest dokumentem wyjściowym, określającym potrzeby w zakresie stworzenia opracowań obejmujących w swojej treści tematykę:

  • scaleń gruntów rolnych związanych z poprawą rolniczej przestrzeni produkcyjnej, realizowanych na obszarze części, całości lub kilku wsi, tworzących Analizę zapotrzebowania na scalenia gruntów rolnych wsi województwa dolnośląskiego,
  • scaleń gruntów rolnych dotyczących terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji komunikacyjnych o charakterze liniowym i objętych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Programem prac scaleniowo-wymiennych w województwie związanym z budową odpowiednio: odcinka autostrady, odcinka drogi ekspresowej, odcinka drogi krajowej, drogi wojewódzkiej, drogi powiatowej, umożliwiającym wszczynanie i prowadzenie przez właściwych miejscowo starostów postępowania scaleniowego i/lub wymiennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów", tworzących Analizę zapotrzebowania na scalenia infrastrukturalne w województwie dolnośląskim, zwanych dalej scaleniami infrastrukturalnymi.
    Studium_2

Studium zapotrzebowania na prace scaleniowe w województwie dolnośląskim ma na celu zidentyfikowanie obszarów, na których wskazane będzie przeprowadzenie postępowań scaleniowych, związanych z poprawą rolniczej przestrzeni produkcyjnej wsi, wynikającej z zaistniałych procesów dokonujących się na przestrzeni lat. Ma także na celu przybliżenie jednostkom samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, jak i inwestorom zaangażowanym w projektowanie dróg publicznych, tematyki scaleń gruntów, jako procesu nie tylko poprawiającego strukturę obszarową gospodarstw rolnych, ale także jako narzędzia umożliwiającego podjęcie racjonalnych działań, minimalizującego niekorzystne działanie inwestycji drogowych na otaczającą je przestrzeń rolniczą oraz zamieszkującą ten teren społeczność.

Do pobrania:

Studium zapotrzebowania na prace scaleniowe (format pdf)