Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

a. Plany urządzeniowo-rolne gmin

Na terenie województwa dolnośląskiego od 2000 roku opracowywane są Plany urządzeniowo-rolne gmin. W związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2011 roku Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wynikającymi z tego faktu nowymi regulacjami prawnymi, od 1 stycznia 2011 roku Plany urządzeniowo-rolne gmin realizowane są w ramach zadań własnych Samorządu Województwa, w zakresie art. 22c ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wcześniej 80% kosztów opracowania Planu urządzeniowo-rolnego gminy pochodziło z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, pozostałe 20%  kwoty sporządzenia Planu ponosiła gmina.

Wykonawcą opracowania jest Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu. Obecnie na terenie województwa Dolnośląskiego, na 133 gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, aż 123 gminy posiadają w/w opracowanie.

Plany urządzeniowo-rolne gmin w swej treści są rozwinięciem celów i zadań określonych w Strategii rozwoju obszarów wiejskich i wspólnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego określają kierunki rozwoju gminy i wsi. Zawierają inwentaryzację stanu istniejącej przestrzeni wiejskiej, dzięki której możliwe jest określenie zakresu prac urządzeniowo-rolnych niezbędnych do wykonania na obszarze gminy. Plany wskazują działania mające na celu poprawę warunków życia na danym terenie, ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego oraz określają źródła pozyskania pomocy finansowej na realizację założonych przedsięwzięć, zarówno ze środków krajowych jak również z unijnych.

Plan urządzeniowo-rolny gminy składa się z dwóch części:
1. Analizy i diagnozy stanu istniejącego - na którą składają się informacje dotyczące środowiska przyrodniczego gminy, organizacji przestrzeni produkcyjnej, produkcji rolniczej, infrastruktury obszarów wiejskich oraz stanu i struktury ludności.
2. Ustaleń Planu urządzeniowo-rolnego - w której wskazane i omówione zostały zabiegi urządzeniowo-rolne w zakresie poprawy warunków wodnych, kształtowania krajobrazu, poprawy przestrzennej organizacji gospodarstw, gospodarki gruntami i kształtowania struktury agrarnej.

Opracowanie uzupełnione jest podkładem mapowym gminy, na którym przedstawiony został zarówno aktualny stan istniejący oraz planowane prace urządzeniowo-rolne.

Zapisy Planu urządzeniowo-rolnego są m.in. podstawą do podejmowania przedsięwzięć związanych z realizacją projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w tym pozyskania środków unijnych na prace związane z przekształceniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej.