Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się stawki opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 października 2018r r.

Więcej informacji:
http://wgik.dolnyslask.pl/web/start/wodgik/oplaty-za-udostepniane-dane

 

Informujemy, że dnia 12 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznegoW związku ze zmianami w ustawie procedura udostępniania materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest następująca:

1. Złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych na druku zgodnym z rozporządzeniem.
2. Wystawienie przez WODGiK Dokumentu Obliczenia Opłaty.
3. Wniesienie przez Wnioskodawcę należnej opłaty.
4. Wydanie przez WODGiK  Wnioskodawcy materiałów zasobu wraz z licencją określającą zakres uprawnień Wnioskodawcy do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu.

W konsekwencji powyższych zmian od 12 lipca 2014 r. WODGiK Wrocław nie wystawia rachunków, nie udziela zezwoleń Marszałka na rozpowszechnianie materiałów z zasobu. Dotychczasową funkcję zezwoleń pełnią licencje.

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

Do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

 
1) Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

a) pozyskiwanie, ewidencjonowanie i przechowywanie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b) zlecanie wykonania map topograficznych i kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa,
c) weryfikacja i przyjmowanie operatów do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
d) wykonywanie kopii bezpieczeństwa materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
e) wyłączanie materiałów zasobu z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
f) tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych o materiałach zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
g) przyjmowanie zgłoszeń prac kartograficznych,
h) utrzymywanie systemu teleinformatycznego „system PZGiK",
i) wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie gromadzenia,  przetwarzania i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
j) planowanie działań związanych z utrzymaniem, aktualizacją i rozwojem zasobu oraz opracowywanie wszelkich informacji i sprawozdań w tym zakresie.
 

2) Udostępnianie materiałów i danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

a) przyjmowanie i ewidencjonowanie zamówień,
b) udostępnianie map i danych,
c) wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty,
d) wydawanie licencji określających zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystania materiałów udostępnianych z zasobu,
e) promowanie zasobu oraz udzielanie informacji o wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
f) prowadzenie punktu kasowego.


3) Tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej  tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 10 000- 1: 100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu oraz tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1: 10 000.


4) Realizacja zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, poprzez prowadzenie Geoportalu Dolnego Śląska, w tym:

a) planowanie i koordynowanie działań związanych z utrzymaniem i rozwojem Geoportalu,
b) integracja, przetwarzanie oraz prezentacja na Geoportalu Dolnego Śląska zbiorów danych przestrzennych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
c) tworzenie i utrzymywanie wspólnych elementów infrastruktury informacji przestrzennej w celu zapewnienia optymalnego dostępu do zbiorów danych i usług przestrzennych,
d) wprowadzanie rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonych w ramach zadań WODGiK,
e) administrowanie Geoportalem Dolnego Śląska.


5) Współpraca z Głównym Geodetą Kraju i Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, uczelniami wyższymi w zakresie realizowanych zadań.


6) Planowanie i sprawozdawczość budżetowa w zakresie wykonywanych zadań.