Dyrektywa INSPIRE z dnia 14 marca 2007 r. wyznaczyła ramy tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej.  W Polsce budowę i prowadzenie infrastruktury informacji przestrzennej reguluje ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.z 2010 r. Nr 76, poz. 489). Nakłada ona na administrację nowe zadania oraz daje nowe możliwości wykorzystania geoinformacji w pracach bieżących i zarządzaniu jednostkami administracji samorządowej.

   Na poziomie województwa zadania związane z budową wojewódzkiej infrastruktury informacji przestrzennej należą do Geodety Województwa w ramach Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (DIIP), która została zarejestrowany przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 10.12.2010 r.

   Do głównych zadań Działu ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej należy m. in. wdrażanie Dyrektywy INSPIRE na poziomie województwa, prowadzenie Geoportalu Dolnego Śląska, zakładanie i prowadzenie zbiorów danych przestrzennych, współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMWD oraz międzyregionalna i międzynarodowa współpraca w zakresie Systemów Informacji Geograficznych. Dodatkowo dział zajmuje sie tematyką rolniczą, w szczególności prowadzeniem spraw związanych z ochroną gruntów rolnych w zakresie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze.