Tytuł realizowanego projektu:

„Budowa systemu bazy danych topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji"

Jest on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, jako:
Priorytet 2 - „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku" - Społeczeństwo Informacyjne
Działanie 2.2 - „Rozwój usług elektronicznych"

Przedmiotem projektu jest wykonanie w latach 2008-2011 Bazy Danych Topograficznych (skrót: TBD) dla części obszaru województwa dolnośląskiego, obejmującej swym zasięgiem tereny o największej aktywności inwestycyjnej oraz tereny o specjalnym znaczeniu dla działań na rzecz środowiska i ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych.
Baza Danych Topograficznych (TBD) jest urzędowym systemem informacji o topografii terenu w skali 1:10 000, funkcjonującym w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz struktury i rozwiązania właściwe technologiom GIS (ang. Geographical Information System). Zakres informacyjny, funkcjonalny oraz standardy technologiczne definiują wytyczne techniczne i instrukcje techniczne, wydane przez Głównego Geodetę Kraju.
Łączna liczba opracowanych w ramach projektu map topograficznych w systemie GIS-owym TBD, kształtować się będzie na poziomie 297 arkuszy, obejmujących obszar 19 powiatów. Opracowane arkusze zostaną następnie zaimportowane do struktur Oracle Spatial a potem włączone do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stanowić będą również platformę dla Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Dla TBD opracowany zostanie aplikacja publikująca, pozwalająca na udostępnianie map przez Internet.
Projekt ma charakter ponadlokalny. Baza Danych Topograficznych zostanie zintegrowania z Dolnośląskim Systemem Informacji Przestrzennej, oraz z tzw. wrotami dolnośląskimi, w ramach projektu e-Dolny Śląsk. Na poziomie krajowym Baza Danych Topograficznych wejdzie w skład systemu Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych.