Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

 

RETENCJA WODY W GLEBIE I ZAGROŻENIE SUSZĄ ROLNICZĄ

Na podstawie mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 oraz danych pozyskanych z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce dla poszczególnych gatunków i grup roślin powstało opracowanie dotyczące „Oceny wody w glebie i zagrożenia suszą w oparciu o bilans wodny dla obszaru województwa dolnośląskiego". Zostało wykonane przez Instytutu Nawożenia Uprawy i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. W wyniku przeprowadzonych analiz powstał szereg map charakteryzujących województwo dolnośląskie pod względem warunków retencyjnych gleb.

Pełen tekst oceny retencji w glebie i zagrożenia suszą dostępny jest tutaj. Moduł „retencja wody w glebie i zagrożenie suszą" dostępny jest na platformie Geoportal Dolnego Śląska tutaj.

Retencja wodna gleb jest to zdolność do gromadzenia wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, spływu powierzchniowego i podpowierzchniowego oraz podsiąku kapilarnego. Wartość siły ssącej wiążącej wodę w glebie charakteryzowana jest wysokością słupa wody, który może być podtrzymany dzięki tej sile.

Bazy danych składają się z następujące warstwy:

  • bilans wodny
  • obszary nieklasyfikowane
  • opady roczne
  • opady w okresie wegetacyjnym
  • opady wiosenne
  • zasiegi suszy

Mapy dostępne są w postaci następujących wydruków:

1. Mapa całkowitej pojemności wodnej w profilu glebowym

Przykładowy wydruk arkusza dostępny jest tutaj.

Całkowita pojemność wodna – oznacza maksymalną ilość wody jaką gleba może zgromadzić w profilu, odpowiadająca całkowitemu nasyceniu wodą wolnych przestrzeni międzycząsteczkowych i międzyagregatowych, zmniejszonych o objętość zamkniętych banieczek powietrza.

 
 
2. Mapa wody niedostępnej dla roślin
 

Woda odpowiadająca punktowi (wilgotności) trwałego więdnięcia roślin – woda niedostępna dla roślin, dla której siły ssące systemu korzeniowego i przewodność kapilar są zbyt małe by rośliny mogły z niej korzystać, występują oznaki trwałego więdnięcia roślin.

Przykładowy wydruk arkusza dostępny jest tutaj.

 

 

 

3.Mapa wody ogólnie dostępnej dla roślin
 

Na podstawie różnicy pomiędzy polową pojemnością wodną a pojemnością wody niedostępnej dla roślin określa się ilość wody ogólnie dostępnej dla roślin w poszczególnych warstwach profilu.

Przykładowy wydruk arkusza dostępny jest tutaj.

 

 

 

4. Mapa podatności gleb na suszę rolniczą uwzględniająca efektywną strefę korzeniową

Mapa podatności gleb na suszę rolniczą określa potencjalne zasoby wody ogólnie  dostępnej dla roślin w poszczególnych warstwach profilu glebowego i efektywną strefę korzeniową roślin, tzn. zasięg korzeni i możliwości poboru wody z poszczególnych warstw profilu do głębokości 1,5 m.

Przykładowy wydruk arkusza dostępny jest tutaj.

 

5. Mapa potencjalnego zagrożenia suszą rolniczą

Mapa potencjalnego zagrożenia suszą rolniczą powstała w oparciu o model bilansu wodnego gleb, informacje o glebach z mapy glebowo-rolniczej w skali 1: 5 000 oraz wyinterpolowaną wysokość opadów.

Przykładowy wydruk arkusza dostępny jest tutaj.

 

 

6. Mapa rzeczywistych zasięgów suszy rolniczej

Mapa rzeczywistych zasięgów suszy rolniczej w województwie dolnośląskim w latach 2007-2013 powstała przez zsumowanie rzeczywistych stref zasięgu suszy rolniczej w województwie dla poszczególnych gatunków i grup roślin wykazanych w systemie monitoringu suszy rolniczej w latach 2007-2013. Przedstawia maksymalny zasięg suszy jaki wystąpił w analizowanym czasie.

Przykładowy wydruk arkusza dostępny jest tutaj.