RPO 2014-2020

Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

   KONKURSY 

ORGANIZOWANE W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO ROKU MAPY NA DOLNYM ŚLĄSKU

 

 

Prezentacja prac laureatów oraz prac wyróżnionych w konkursach zorganizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  przy współudziale Wydziału Edukacji i Nauki UMWD,  Wydziału Geodezji i Kartografii UMWD oraz firmy ESRI, w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Mapy.

 

MAPA JAKIEJ NIE ZNACIE

konkurs plastyczny 

   

 

 

WYPRAWA ODKRYWCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA

 konkurs polegający na stworzeniu gry typu Quest – edukacyjna gra terenowa związana z regionem Dolnego Śląska dla szkoły podstawowej

 

 

WYPRAWA ODKRYWCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA

konkurs polegający na stworzeniu gry typu Quest – edukacyjna gra terenowa związana z regionem Dolnego Śląska dla szkoły ponadgimnazjalnej

 

 

MÓJ DOLNY ŚLĄSK

opracowanie scenariusza wycieczki oraz sprawozdanie  z jej realizacji

 

 

MAPA Z PRZYMRUŻENIEM OKA

konkurs literacki – limeryk lub fraszka o treści związanej z zasobami Geoportalu Dolny Śląsk

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

POSTERY ZWYCIĘSKICH PRAC KONKURSOWYCH ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ:

  • Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli   - Noemi Nikończuk-Kowalczyk
  • Wydział Geodezji i Kartografii UMWD

Tytuł projektu: Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Jest on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, jako:
Priorytet 2 - „Technologie informacyjno-komunikacyjne"

Działanie 2.1 - „E-usługi publiczne"

Wartość projektu to 5 614 921,35 zł

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich to 4 701 212,00 zł

Projekt polega na rozbudowie istniejącego (uruchomionego w 2012 roku ze środków RPO WD 2007-2013) Geoportalu Dolny Śląsk. Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk polegać będzie na: wdrożeniu elektronicznych e-usług, rozbudowie portalu o nowe funkcjonalności, moduły i dane przestrzenne. 

Geoportal Dolny Śląsk można odwiedzić pod niżej umieszczonym linkiem.

Wnioskodawcą projektu jest Województwo Dolnośląskie. Podmioty realizujące projekt to: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Geodezji i Kartografii, Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego.

  • Wydział Geodezji i Kartografii odpowiada za zadania dotyczące rozbudowy Geoportalu Dolny Śląsk o nowe e-usługi, a także za rozbudowę Geoportalu Dolny Śląsk o nowe funkcjonalności oraz za nowe moduły i dane przestrzenne.
  • Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu odpowiada za budowę bazy ewidencji wód i melioracji.

  • Dane z planu zagospodarowania przestrzennego województwa dostarczy Instytut Rozwoju Terytorialnego.

W projekcie zakupione zostanie oprogramowanie serwerowe GIS, aplikacje GIS do obsługi wojewódzkiego zasobu oraz bazy ewidencji wód i melioracji, serwery i stacje robocze z oprogramowaniem. Projekt obejmuje także szkolenia.

Realizacja projektu pn. „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" sprzyja osiągnięciu celów przedstawionych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, osi priorytetowej 2 Technologie Informacyjno- Komunikacyjne, priorytet inwestycyjny: E-usługi publiczne. Budowa Węzła Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego „Zwiększone wykorzystanie e‐usług publicznych". Dzięki projektowi zwiększona zostanie dostępność do informacji publicznej poprzez wdrożenie nowych e-usług na co najmniej 4 poziomie dojrzałości. E-usługi będą oferowane poprzez nowe kanały dostępu, również z wykorzystaniem urządzeń mobilnych co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i zwiększy wykorzystanie oferowanych usług. Ponadto większy zakres udostępnianych informacji przyczyni się do zwiększenia liczby uruchomień e-usług oraz wykorzystania danych przestrzennych.