Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

KONFERENCJE 

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Informacja przestrzenna

nowym Impulsem do rozwoju lokalnego

Edycja VII

 

W dniach 26-27 maja 2021 roku, po roku przerwy spowodowanej epidemią COVID, odbyła się VII edycja konferencji pn. „Informacja przestrzenna Impulsem dla rozwoju lokalnego". Spotkanie po raz pierwszy miało formę videokonferencji, a zorganizował je Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz firma ESRII Polska. Zaproszenie na konferencję wystosowane przez Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Grzegorza Macko oraz Geodetę Województwa Dolnośląskiego Marka Bittnera przyjęło ponad 300 uczestników, głównie pracowników instytucji samorządowych i rządowych reprezentujących Dolny Śląsk i pozostałe województwa.

Uczestników konferencji przywitał Geodeta Województwa Dolnośląskiego, przypominając, że ideą spotkań jest wymiana doświadczeń, przekazywanie dobrych praktyk i nowych rozwiązań w wykorzystywaniu systemów informacji geograficznej. Spotkanie otworzył Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego - Grzegorz Macko, zaznaczając, że systemy GIS pozwalają lepiej zarządzać i rozwijać przestrzeń regionalną i lokalną. Zauważył również, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego dostrzega korzyści płynące z korzystania z systemów informacji przestrzennej, które pozwalają sprawniej i efektywniej podejmować decyzje dotyczące rozwoju województwa dolnośląskiego. Podsumował, że ciągle istnieje potrzeba poszerzania wiedzy na temat różnorodnego zastosowania systemów GIS między innymi poprzez organizowanie tego typu konferencji.

VII edycja IMPULSU podzielona została na trzy bloki tematyczne.

Pierwszy dotyczył zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa z wykorzystaniem informacji przestrzennej. W panelu zaprezentowane zostały cztery prezentacje. Bogdan Romanowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przestawił założenia budowanego dla całego kraju Systemu Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0., którego najważniejszym elementem będzie aplikacja operacyjna przeznaczona do zbierania danych i obsługi rzeczywistych zdarzeń. Pan Dariusz Dymek z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawił możliwości i działanie systemu Arcus2015.Net, który aktualnie wykorzystywany jest przez Województwo Wielkopolskie w ramach Wielkopolskiego Systemu Zarządzania Kryzysowego. Druga prezentacja prof. dr hab. Tomasz Niedzielskiego dotyczyła poszukiwania osób zaginionych przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych oraz nowatorskiego systemu SARUAV, który przy użyciu algorytmów i automatyczne przetwarzanie zdjęć lotniczych wspiera te działania. Trzecia prezentacja przedstawiciela Urzędu Miasta Krakowa - Przemysława Waśniowskiego przybliżyła rozwój monitoringu wizyjnego w królewskim mieście, w oparciu o analizy przestrzenne występowania czynów zabronionych. Posłużyły one do wyznaczenia obszarów zagrożonych i zwiększania bezpieczeństwa mieszkańców na tych terenach. Pierwszą sesję tematyczną zakończyła prelekcja mł. insp. Ryszarda Piotrowskiego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Przedstawił on zagrożenia związane z cyberprzestępczością, między innymi: złośliwe oprogramowanie (malware), sabotaż komputerowy (ransomware) oraz spoofing - podszycie się przestępców pod nadawcę wiadomości e-mail.

Druga sesja tematyczna konferencji poświęcona była informacji przestrzennej w planowaniu i rozwoju turystyki rowerowej. W panelu zaprezentowane zostały również cztery ciekawe prezentacje. Pierwszą przedstawił Grzegorz Krajewski z Urzędu Miasta Gdańsk, a dotyczyła ona rozwoju komunikacji rowerowej w Gdańsku. Zaprezentowane została mapa rowerowa Gdańska w wersji zarówno elektronicznej jak i postaci interaktywnej mapy internetowej. Jednocześnie uczestnicy poznali sposoby wyznaczania i zarządzania trasami rowerowymi w oparciu o najważniejsze czynniki takie jak: charakter dróg, nachylenie terenu, monitoring aktualnego ruchu rowerowego oraz istniejąca infrastruktura. Przedstawione podejście pozwala wyznaczyć najbardziej atrakcyjne przebiegi tras dla uczestników ruchu rowerowego. Druga prezentacja dotyczyła wsparcia rozwoju produktu turystycznego na przykładzie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, poprzez informację przestrzenną. Pani Magdalena Osełka z Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego przedstawiła założenia na jakich oparto tworzenie, rozwój i promocję szlaku Green Velo, który jest najdłuższym oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce. Na podstawie raportów i analiz zidentyfikowane zostały podstawowe grupy użytkowników tego szlaku i określone rodzaje ich aktywności, a w związku z tym różne potrzeby. Bazując na tych analizach przygotowano szereg atrakcji, obiektów przyjaznych dla rowerzystów oraz narzędzi do planowania wycieczek rowerowych, takich jak: aplikacje web oraz mobilne, które sprawiają, że osoby zainteresowane turystyką rowerową jeszcze chętniej korzystają ze szlaku Green Velo. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: Piotr Nowicki i Dagmara Wawro przedstawili w jaki sposób zespołowo można pracować przy koncepcji połączeń rowerowych, wykorzystując system Geoportal Dolny Śląsk oraz jego narzędzia. W prezentacji poruszone zostały kwestie szeregu uwarunkowań, jakie należy wziąć pod uwagę przy planowaniu tras rowerowych, w oparciu o dane i informacje wykorzystywane z różnych źródeł np.: bazy urzędu marszałkowskiego, wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny, dane prowadzone przez Lasy Państwowe czy Wody Polskie. Łatwość w tworzeniu własnych map w oparciu o różne źródła danych oraz wykorzystanie narzędzi umożliwiających dodawanie własnych danych powoduje, że Geoportal Dolny Śląsk jest doskonałym narzędziem do pracy zespołowej. Jak w prosty sposób przeprowadzić inwentaryzację tras rowerowych oraz obiektów istotnych dla rowerzystów przy pomocy oprogramowania firmy ESRI, zarówno desktop, web, jak i mobilnych pokazała Anna Pierzchała z firmy ESRI Polska. Dowiedzieliśmy się, że prace w terenie mogą odbywać się za pomocą aplikacji mobilnej zawierającej cały szereg narzędzi służących do wspomagania inwentaryzacji szlaków, między innymi: określanie koloru szlaku, rodzaju nawierzchni drogi, a także dołączanie do bazy zdjęć oraz filmów wykonanych w terenie. Aplikacja umożliwia również wyszukiwanie z bazy najważniejszych obiektów w zadanym promieniu od miejsca w którym znajduje się użytkownik. Ważnym elementem jest możliwość przechowywania zebranych danych w „chmurze", dzięki czemu osoby uczestniczące w projekcie, bez względu na miejsce w którym się znajdują, na bieżąco uzyskują dostęp do danych, mogąc je weryfikować bądź przetwarzać.

Trzeci konferencyjny panel został poświęcony informacji przestrzennej w ochronie środowiska oraz wspomaganiu zadań publicznych w czasie epidemii.

W tej części jako pierwszy wystąpił przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Andrzej Gniewkowski prezentując sposób działania i zarządzania aplikacją Ekointerwencja. Aplikacja ta pozwala zgłaszać mieszkańcom miejsca, w których zostało naruszone prawo związane z ochroną środowiska. Aplikacja pozwala na wprowadzanie trzech rodzajów naruszeń: zanieczyszczenie środowiska, odpady i inne. Zgłoszenia są przekazywane do właściwych instytucji zajmujących się naruszeniami w korzystaniu ze środowiska. Aplikacja pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, automatyzując cały proces zgłoszeń.

O tym, w jaki sposób Urząd Miasta Krakowa wspomagał przedsiębiorców w czasie epidemii opowiedziała Anna Stec z Urzędu Miasta Krakowa. W tym celu stworzony został pakiet projektów opartych na mapach, zawierających informacje dotyczące różnych branż, które najmocniej odczuły ograniczenia związane z pandemią między innymi: gastronomii, handlu, rzemiosła, usług, zakwaterowania, kultury i branż specjalistycznych. Wymienione branże były promowane między innymi w ramach projektów: „Jestem aktywny", „Mapa Krakowskich przedsiębiorców", „Centrum wsparcia dla biznesu", „Mapa krakowskiej gastronomii", „Mapa świąteczna" „W Święta zamawiam online", „Wielkanocne targi online". Celem wszystkich projektów było tworzenie rozwiązań i udogodnień wspierających budowanie relacji w społecznościach lokalnych, zwalczanie skutków pandemii COVID-19, uaktywnienie i wspieranie lokalnych firm, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Ostatnia prezentacja na IMPULSIE dotyczyła platformy prezentującej raporty o stanie rozwoju miast oraz wnioski i rekomendacje płynące z przeprowadzonych analiz. Przedstawicielka Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów - Agnieszka Gajda opowiedziała o celu takiego raportu. Jest nim poszerzanie wiedzy na temat rozwoju polskich miast, wsparcie samorządów oraz władz regionalnych i krajowych w procesie zarządzania miastami, a także integracja środowisk związanych z wdrażaniem polityk miejskich oraz zajmujących się badaniem miast. Jednym z efektów tych działań jest platforma wiedzy o miastach, w skład której wchodzi baza wiedzy i biblioteka oraz geoportal na którym prezentowane są mapy statystyczne, przedstawiające zagadnienia społeczne, gospodarcze oraz z zakresu środowiska. Na platformie prezentowane są również „Raporty o stanie polskich miast", które są źródłem wiedzy dla instytucji rządowych, samorządów oraz naukowców i ekspertów.

Dwudniowe spotkanie w ramach VII edycji IMPULSU oficjalnie podsumował i zakończył Geodeta Województwa Dolnośląskiego Marek Bittner, dziękując wszystkim prelegentom, uczestnikom, współorganizatorom i patronom medialnym i wyrażając jednocześnie nadzieję na przyszłoroczne spotkanie w równie dużym gronie. Podkreślił bardzo wysoki poziom przygotowanych wystąpień i zwrócił uwagę, że GIS jest najlepszym narzędziem służącym do wsparcia procesu decyzyjnego dla administracji publicznej. Wymiana doświadczeń i wiedzy pozwala na lepsze zastosowanie i wykorzystanie informacji przestrzennej w planowaniu, zarządzaniu i rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym.

Dziękujemy wszystkim PRELEGENTOM i UCZESTNIKOM za obecność i zapraszamy na kolejną edycję konferencji smiley

Prezentacje do pobrania (PDF) oraz nagrania wideo (MP4):

  1. System Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0 narzędziem wspierającym poprawę bezpieczeństwa mieszkańców województwa dolnośląskiego i całego kraju - Bogdan Romanowski / Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Dariusz Dymek / Wielkopolski Urząd Wojewódzki
     
  2. Co tam u sąsiada? Geoportal Obserwatorium Polityki Miejskiej - Agnieszka Gajda / Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów
    ---> Nagranie wideo prezentacji <---