Mapa erozji wietrznej skala 1:25 000, PUWG „1992"

erozja wietrzna   Mapa zagrożenia gleb użytków rolnych erozją wietrzną, przedstawia przestrzenną zmienność warunków deflacji z uwzględnieniem właściwości gleb, rzeźby terenu oraz warunków wietrznych.

   Do opracowania dodatkowo dołączone są osobne mapy podatności gleb na deflację ze względu na skład granulometryczny gleby oraz mapy podatności gleb na deflację ze względu na rzeźbę terenu i wiatr.

Mapa erozji wodnej powierzchniowej skala 1:25 000, PUWG „1992"

erozja wodna   Mapa zagrożenia gleb użytków rolnych erozją wodną przedstawia przestrzenną zmienność potencjalnej degradacji gleb w województwie dolnośląskim.

   Przestrzenne wydzielenie stopni zagrożenia gleb erozją wod- ną powierzchniową przeprowadzono poprzez analizę informacji zawartej na mapach spadków terenu, podatności gatunków gleb na wymywanie cząstek gleb oraz roczną sumę opadów atmosferycznych dla danego terenu.