Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

2. PROW 2007-2013

Możliwość realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadziła ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.). Ustawa uściśliła listę zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013, w tym działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów.

Na podstawie Rozporządzenia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2009 r., Nr 48, poz. 388 z późn zm.), na scalanie gruntów w Polsce została przyznana kwota 152 mln euro, w tym na województwo dolnośląskie 13,1936 mln euro co stanowi 8,68 % w całości kwoty.

Szczegółowe warunki działania 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. z dnia 17 grudnia 2007 r., Nr 94, poz. 1035 z późn. zm.), które m.in. precyzuje poziom wsparcia kosztów kwalifikowanych inwestycji (poziom wsparcia 100%, w tym wkład środków publicznych pochodzących z budżetu państwa nie mniejszy niż 25% kosztów kwalifikowalnych). Ponadto wprowadzone zostały stawki graniczne, które ograniczają maksymalny koszt opracowania projektu scalenia do 500 euro/ha gruntów objętych postępowaniem dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego, oraz 350 euro/ha dla pozostałych województw. W przypadku zagospodarowania poscaleniowego, maksymalny koszt wykonania prac nie może przekroczyć kwoty 900 euro/ha. Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, za wyjątkiem kosztów ogólnych i kosztów opracowania projektu scalenia, które mogły zostać poniesione przed złożeniem wniosku, jednak nie wcześniej niż po 1 stycznia 2007 r. Szczegółowy wykaz kosztów kwalifikowalnych i ogólnych został opisany w Rozporządzeniu z dnia 24 kwietnia 2008 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. (Dz.U. 2008 , nr 80, poz. 480, z późn. zm.).

Wydział Geodezji i Kartografii prowadzi obecnie prace przygotowujące obiekty do aplikowania o środki unijne na scalenie gruntów w ramach PROW 2007-2013.

Załączniki:

1. Mapa obiektów przygotowywanych do realizacji operacji scalenia gruntów na Dolnym Śląsku w ramach PROW 2007-2013 (format jpg)
2. PROW 2007-2013 w województwie dolnośląskim (http://www.umwd.dolnyslask.pl/prow/)