Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

1. Programowanie prac urządzeniowo-rolnych

Geodeta Województwa – Wydział Geodezji i Kartografii realizuje ustawowe zadania Marszałka Województwa, w tym analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacje prac urządzeniowo-rolnych (art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287).

Programowanie prac urządzeniowo-rolnych wykonywane jest przez Geodetę Województwa na podstawie dokumentów strategicznych z zakresu rozwoju regionalnego, które przewidują prowadzenie analiz oraz opracowań planistycznych dotyczących obszarów wiejskich Dolnego Śląska. Kluczowymi dokumentami w procesie programowania są Plany urządzeniowo-rolne gmin, których treść stanowi rozwinięcie celów i zadań określonych w Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i wspólnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wskazują kierunki rozwoju gminy i wsi.