Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Prace geodezyjno-urządzeniowo-rolne

Za prace urządzeniowo-rolne uznaje się system planowanych zabiegów technicznych i organizacyjnych, uwzględniający uwarunkowania przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne, które mają na celu dostosowanie struktury przestrzennej obszaru do potrzeb racjonalnej organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, przy czym za rolniczą przestrzeń produkcyjną uznaje się część terenów wiejskich, bezpośrednio związaną z procesem produkcji rolniczej. Zgodnie z Wojewódzki Program Rozwoju Sektora Rolno-Spożywczego głównymi celami, którym służą prace urządzeniowo-rolne są:

Cel 1 - kształtowanie struktury obszarowej gospodarstw rolnych, która uwzględnia szereg prac związanych bezpośrednio ze scaleniem gruntów, w tym:

 • likwidację szachownicy gruntów i  poprawę kształtu rozłogów gospodarstw rolnych,
 • dokonanie zmian w wielkości posiadania i użytkowania ziemi,
 • dostosowanie rozłogów gruntów do przebiegu obiektów liniowych o znaczeniu ponadgminnym oraz do zabiegów przeciwerozyjnych.

Cel 2 - ochrona środowiska i krajobrazu:

 • dostosowanie struktury użytkowania ziemi do warunków naturalnych,
 • rekreacyjne zagospodarowanie terenów rolnych,
 • wyznaczenie obszarów chronionego krajobrazu.

Cel 3 - podniesienie produkcyjności gleb:

 • przeprowadzenie zabiegów przeciwerozyjnych,
 • poprawa stosunków rolnych zabiegami melioracyjnymi,
 • rekultywacja gruntów zdegradowanych i zdewastowanych.

Cel 4 - infrastruktura techniczna ze szczegółowymi uwzględnieniem budowy, modernizacji, korekty układu dróg transportu rolnego:

 • analiza stanu dróg transportu rolnego oraz nasycenia obszaru infrastrukturą drogową,
 • budowa lub modernizacja dróg.

Cel 5 - odnowa wsi:

 • uporządkowanie gruntów,
 • renowacja budynków, pomników.

Podstawowym opracowaniem szczegółowo wskazującym rodzaj i zakres prac urządzeniowo-rolnych są Plany urządzeniowo-rolne gmin oraz Projekty urządzeniowo-rolne wsi.